ZŠ Jaroslava Pešaty, Duchcov

Zprávy ze školy

21.02.13 Malé školní arboretum aneb na okraji výsypky

Naše škola J. Pešaty Duchcov byla úspěšná při podání žádosti na dotaci ohledně projektu „Malé školní arboretum aneb na okraji výsypky“. Tento dotační titul vycházel z Ministerstva životního prostředí.

Cílem tohoto projektu je vybudovat venkovní učebnu včetně arboreta, která by sloužila k realizaci výuky většiny všeobecně vzdělávacích předmětů ve třídách druhého stupně, a uskutečnit pilotní výuku v této učebně. Projekt je zaměřen na tvůrčí činnost i nevšední možnosti výuky. Vede k dalšímu stupni pokroku ve výuce, nejen k tvorbě materiálů a výuce samotné, ale také k jejich prezentaci.

V naší koncepci EVVO klademe důraz nejen na odborné vzdělávání, ale také na utváření a rozvíjení emocionálního vztahu dětí k přírodě a k životnímu prostředí. Nezbytnou podmínkou k tomu je, aby děti v příhodném prostředí trávili dostatečné množství času.

Jako hlavní cíl jsme si dali přiblížit zajímavou formou žákům (ale nejen jim) téma rekultivací. Téma rekultivací se objeví na informačních tabulích, doplněné o výsadbu dřevin a trvalek. Informační tabule budou seznamovat nejen s obnovením krajiny, ale popíšou návrat flóry a fauny do této těžbou poznamenané krajiny.

Zakrytá pergola bude sloužit žákům všech předmětů, bude se jednat o učebnu v přírodě. Součástí malého školního arboreta bude i malé ohniště s posezením, neboť pozemek je využíván i o projektových dnech či oslavách (např. Den Země, Tradice Velikonoc, sportovní den aj.) a o ozdravných přestávkách. Instalace laviček rozšíří kapacitu návštěvnosti při dobrém počasí.

Toto malé školní arboretum bude sloužit i k setkávání rodičů a žáků, k prohloubení spolupráce s místními mateřskými školami a ostatními školami. Pro malé žáky a děti předškolního věku je vycházka – exkurze na výsypky příliš náročná. Zde by děti měly možnost nahlédnout na probíhající změny v přírodě zblízka a názorně. Prohlédnout si na informačních tabulích chráněné živočichy a rostliny, které se do této těžební a následně rekultivované krajiny vracejí. Úkolem je zamyslet se, že jednou budeme krajem s „lepší vyhlídkou“.

Nesmíme opomenout, že prostřednictvím výuky ve venkovní učebně se u dětí postupně rozvíjí pozitivní vztah k přírodě. Touto formou výuky sledujeme i další podstatný cíl: ukázat dětem a naučit je, že pobyt venku jim svědčí v mnoha ohledech – hezké slunečné počasí pozitivně ovlivňuje náladu, čerstvý vzduch zlepšuje schopnost myslet a soustředit se, narušení stereotypního chodu vyučování zmenšuje únavu, pobyt venku celkově regeneruje organismus. Objektivně tím zlepšíme současné reálné psychohygienické podmínky vyučování.
Touto cestou děkujeme za ochotu, vstřícnost a veliké nadšení Technickým službám Duchcov.

Mgr. Vlastimila Bártová, ZŠ J. Pešaty Duchcov
jít zpět

Informace o škole

Základní škola Jaroslava Pešaty, Duchcov, J. Pešaty 1313, okres Teplice, Právní forma: samostatný právní subjekt - příspěvková organizace
Zřizovatel: MĚSTO DUCHCOV, IČO: 62787209, DIČ: cz 62787209, Bankovní spojení: 1063671359/0800
Datová schránka: tpjma9z, Telefon: 474559674, mail: pesatkaseznam.cz, web: www.zsjpesaty.cz
Pověřenec GDPR: Ing. Jitka Lacinová, Telefon: 474559674, mail: jlacinovazsjpesaty.cz


Získání informací, podání žádostí, stížností nebo jiných podnětů, obdržení rozhodnutí je možné v kanceláři školy ústní, písemnou, nebo digitální formou - akceptujeme nosiče CD, DVD, USB disky, soubory ve formátech doc, pdf, jpg. Používané formuláře lze získat na webových stránkách nebo v kanceláři školy.

správa webu