ZŠ Jaroslava Pešaty, Duchcov

O výchovném poradenství

Výchovný poradce – činnosti a kompetence

1/ Volba povolání
– zjišťovat profesní zájem žáků
– seznámit žáky s možností volby povolání
– informovat žáky o dnech otevřených dveří na SŠ
– zajistit včasné a správné vyplnění přihlášek a zápisových lístků na SŠ
– vyhodnotit přijímací řízení
2/ Péče o děti s vývojovými poruchami
– spolupráce s PPP Teplice, učiteli a zákonnými zástupci žáků
– sledovat materiály k dané tématice
– individuální pohovory s žáky, zákonnými zástupci žáků
– poskytování konzultací a odborných informací pedagogům a zákonným zástupcům
– spolupráce při vypracování individuálních plánů pro integrované žáky
– aktualizace databáze integrovaných žáků, kontrola šetření, koordinace odborných posudků k
integraci
– soustřeďování odborných zpráv o klientech PPP, SPC
3/ Kázeňské přestupky
– spolupráce se zákonnými zástupci žáků, třídními učiteli, ředitelkou školy a ostatními vyučujícími
– sledovat uložená výchovná opatření (důtky, snížené známky z chování) a jejich účinnost
– spolupracovat s PPP Teplice, OSPO Teplice, Policií ČR
4/ Pomoc žákům nadaným a talentovaným
– umožnit zapojení do soutěží (olympiády, vědomostní a sportovní soutěže)
– sledovat jejich rozvoj v rámci vyučování

Výchovní poradci

VÝCHOVNÝ PORADCE 1. STUPEŇ – Mgr. Jana Olahová-Štemberková
Konzultační hodiny: úterý 12.45-13.30
e-mail: jstemberkova@zsjpesaty.cz

VÝCHOVNÝ PORADCE 2. STUPEŇ – Mgr. Jana Hrubá
Konzultační hodiny: úterý 13.00-14.00
e-mail: jhruba@zsjpesaty.cz

Po telefonické nebo osobní domluvě jsou možné konzultace i mimo uvedené hodiny.

Více informací

Více informací pro žáky i jejich rodiče o nabídce středních škol a související informace důležité pro volbu vzdělávací a profesní dráhy najdete na www.infoabsolvent.cz

Novinky z oblasti výchovného poradenství

Nejnovější zprávy z oblasti výchovného poradenství najdete v části Novinky z VP.

Informace o škole

Základní škola Jaroslava Pešaty, Duchcov, J. Pešaty 1313, okres Teplice, Právní forma: samostatný právní subjekt - příspěvková organizace
Zřizovatel: MĚSTO DUCHCOV, IČO: 62787209, DIČ: cz 62787209, Bankovní spojení: 1063671359/0800
Datová schránka: tpjma9z, Telefon: 474559674, mail: pesatkazsjpesaty.cz, web: www.zsjpesaty.cz
Pověřenec GDPR: Ing. Jitka Lacinová, Telefon: 474559674, mail: jlacinovazsjpesaty.cz


Získání informací, podání žádostí, stížností nebo jiných podnětů, obdržení rozhodnutí je možné v kanceláři školy ústní, písemnou, nebo digitální formou - akceptujeme nosiče CD, DVD, USB disky, soubory ve formátech doc, pdf, jpg. Používané formuláře lze získat na webových stránkách nebo v kanceláři školy.

správa webu