ZŠ Jaroslava Pešaty, Duchcov

Prevence

04.11.12 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/13

Základní škola Jaroslava Pešaty, J. Pešaty 1313, Duchcov
Minimální preventivní program pro školní rok
2012/2013

1. Úvod
Minimální preventivní program vychází z metodického pokynu MŠMT, č.j. 2006/2007-51 z 16.10.2007, který do prevence sociopatologických jevů zařazuje konzumaci drog včetně alkoholu, kouření, kriminalitu, virtuální drogy a gambling, záškoláctví, šikanování a jiné násilí, rasismus, xenofobii, intoleranci, antisemitismus. Cílem Minimálního preventivního programu je ve spolupráci s rodiči formovat takovou osobnost žáka, která je s ohledem na svůj věk schopná orientovat se v dané problematice, zkoumat ji, ptát se, dělat rozhodnutí, která si bude vážit svého zdraví, bude umět nakládat se svým volným časem a zvládat základní sociální dovednosti.
Naše škola vytváří tento program jako základní nástroj prevence. Jde o komplexní systémový prvek v realizaci preventivních aktivit.
Nárůst různých sociálně patologických jevů včetně zneužívání návykových látek v populaci mládeže a dětí školního věku se stává celospolečenským problémem. Děti patří k nejohroženější skupině, proto je důležité zahájit primární prevenci právě v době základní školní docházky. Poskytnout žákům co nejvíce informací nejen o drogové problematice (přiměřeně věku žáků), naslouchat jejich problémům a otevřeně s nimi hovořit i na neformální úrovni. Cílem našeho programu je dlouhodobý, komplexní program. Důraz je kladen na zodpovědnou práci pedagogů v třídnických hodinách, informovanost žáků v hodinách prvouky, vlastivědě, občanské výchovy, chemie, dějepisu, výchově ke zdraví apod., rovněž i na širokou nabídku volnočasových aktivit (školní družina, kroužky). Cílem je také motivovat učitele k aktivnímu zapojení se do realizace programu ve svých hodinách i na neformální bázi při komunikaci se žáky, výchovou vlastním příkladem a k vzájemné informovanosti o chování žáků. Za velmi důležité považujeme rovněž práci se žáky za účelem zvyšování zdravého sebevědomí, správného sebehodnocení, stanovení si reálných cílů v životě, poznání sebe sama. Budeme vést žáky ke zvládání stresů, k dovednostem řešit své problémy bez pomocí léků a jiných návykových látek. K tomuto cíli využijeme různých metod aktivního sociálního učení, individuálního přístupu k žákům, třídnických hodin apod.. Ve své práci však budeme nutně potřebovat podporu a účelnou spolupráci rodičů.
Program se týká všech žáků i pedagogů naší školy. Součástí cílové skupiny jsou i rodiče žáků.

2. Cílová skupina
Žáci prvého a druhého stupně Základní školy Jaroslava Pešaty v Duchcově. Ve školním roce 2012/2013 naši školu navštěvuje celkem 367 žáků. Na první stupeň dochází 263 dětí. Z tohoto počtu je 123 dívek a 140 chlapců. Na druhý stupeň nastoupilo 104žáků – 51 dívek, 53 chlapců.

3. Hodnocení minimálního preventivního programu za školní rok 2011/2012
Práce preventisty na Základní škole Jaroslava Pešaty v Duchcově vychází z metodického pokynu MŠMT č.j. 2006/2007-51 z 16.10.2007, který do prevence sociopatologických jevů zařazuje konzumaci drog včetně alkoholu, kouření, kriminalitu, virtuální drogy a gambling, záškoláctví, šikanování a jiné násilí, rasismus, xenofobii, intoleranci, antisemitismus a Č.j. 24 246/2008-6 k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení. Na základě těchto dokumentů byly vypracovány Minimální preventivní program pro školní rok 2012/2013, Program proti šikanování, Školní preventivní strategie v oblasti sociálně patologických jevů.
V rámci vyučování a v rámci třídnických hodin je s dětmi hovořeno o rizikovém chování. Žáci se přiměřeným způsobem s ohledem na věk seznamují s látkami a s nebezpečím ohrožujícím jejich zdraví, žáci se učí poskytovat první pomoc, ošetřit poranění. V hodinách se učitelé věnují tématu ochrany člověka za mimořádných okolností. Je nacvičováno opuštění budovy.
Na vypracování a vytváření MPP a jeho příloh dochází ke spolupráci mezi vyučujícími obou stupňů. Dochází ke vzájemné spolupráci s podnětnými návrhy. Tato spolupráce je v rámci porad na obou stupních škol a také spolupráce prostřednictvím emailů. Metodici u obou stupňů škol se domlouvají na preventivních školení.
Pedagogičtí pracovníci jsou s MPP seznámeni a mají k němu přístup po celý školní rok. Dále byla pro pedagogické pracovníky i žáky zřízena aktuální nástěnka týkající se prevence rizikového (pro žáky je naproti obchůdku a pro učitele je umístěna ve sborovně).
Na třídních schůzkách byli rodiče ve všech třídách obeznámeni s prevencí rizikového chování na naší škole, MPP kdykoli k nahlédnutí, rovněž je na internetových stránkách školy.
I když jsme začleněni do projektu Adopce PČR, na prvním stupni se uskutečnila jedna beseda s Policií ČR pro první třídy (11. 11. 2011), dne 15. 3. pro 2. ročníky, 19. 3. pro 3. ročníky. Na druhém stupni se uskutečnila za 1. pololetí dne 16. 11. 2011 přednáška pro 7. A, 8. A, 8. B.

Dne 16. 11. 2011 se Mgr. M. Krátká účastnila školení „Zdravý životní styl ve školách z pohledu bezpečnosti“
Protože jsme obdrželi dotaci od Krajského úřadu Ústí nad Labem, uskutečnily se preventivní dvouhodinové programy pro žáky od 3. tříd po 9. třídy (mimo 6. A). Pro 1. stupeň tento program byl nazván „Nekuřátka“, pro 2. stupeň „Típni to!“. Žákům byly podány objektivní informace o dopadu kouření na lidské zdraví, jeho finanční náročnost. Bylo poukázáno na další negativní dopady škodlivosti kouření.
Výchovný poradce se v tomto pololetí účastnil s žáky devátých ročníků Dnů otevřených dveří, také se uskutečnily schůzky rodičů vycházejících žáků.
Velmi kladně lze hodnotit preventivní program pro žáky 7. A, 8. A, 8. B. Tento program připravili studenti Vyšší odborné školy Perspektiva Dubí. Hlavním tématem bylo „Násilí ve škole“. Žáci shlédli prezentaci a následně pracovali ve skupinách a své skupinové práce potom obhajovali.
Další pozitivní přínos měl Adaptační pobyt pro 6. třídu, který se konal ve dnech 12. 9. – 16. 9. 2011. Velmi kladně lze hodnotit školu v přírodě pro 2. – 5. třídy. Cílem těchto pobytů je upevňování přátelského vztahu mezi žáky navzájem, mezi pedagogy a žáky, vzájemné poznání mezi žáky, učiteli. Žáci se zde učili toleranci, respektu, navázání kladných vztahů. Obě tyto akce byly velmi kladně hodnoceny, byly přínosem pro zlepšení vzájemných vztahů, poznáním sebe sama.
Na škole probíhají různé soutěže (přírodovědné, sportovní, dějepisné, matematické, výtvarné aj.)
Žáci se účastnili dvou přínosných filmových představení. Prvním byl film „Síla lidskosti“ – N. Winton, který poukázal na nebezpečí fašistických ideologií, na antisemitismus. Druhý film se týkal vyhlazení Lidic.
Žáci 8. a 9. ročníků se zúčastnili programu „Láska ano, děti ne“ v kině Květen Teplice.
Na obou stupních škol proběhly projektové dny Vánoční těšení, Advent. Tyto projektové dny byly kladně hodnoceny, napomáhají upevňovat přátelský vztah mezi žáky navzájem a upevňovat vztahy mezi učiteli a žáky.
Ve školním roce 2011/2012 proběhly výchovné komise. Ty se věnovaly zvýšené neomluvené absenci (nad 10 hodin – do počtu 25).
Děti ve svém volném čase využívají nabídky zájmových útvarů na škole, nabídky kroužků z DDM i nabídky ZUŠ a sportovních oddílů.
Projevy rasismu, xenofobie a intolerance na naší škole doposud zaznamenány nebyly.
Pokud dojde k vážnějším kázeňským problémům, řeší tento problém třídní učitelé vzájemně přímo s danými žáky a jejich zákonnými zástupci. Byly vedeny pohovory se žáky - vysvětlení nesprávnosti takového chování, pohovorem s rodiči či výchovným opatřením v podobě zápisů do ŽK a kázeňskými postihy.
Dne 17. 1. 2012 jsem obdržela materiál od Bc. Leitermannové (okresní metodička prevence) a emailem obdržela od paní ředitelky MŠMT – prevence rizikového chování s 13 přílohami. Materiál jsem pročetla, udělala stručný zápis a seznámila na poradě dne 18. 1. 2012.
Ve 4. čtvrtletí 2011/2012 proběhly dva tříhodinové bloky a jeden dvouhodinový blok pro 8. a 9. ročníky zaměřené na prevenci rizikového chování v režii společnosti PREV-CENTRUM, tj. každá třída absolvovala samostatně 8 hodin. První blok se věnoval legálním a nelegálním návykovým látkám, druhý blok byl zaměřen na prevenci šikany a kyberšikany, třetí na prevenci špatných vztahů.
Po obdržení dotace od Krajského úřadu byl navržen termín a místo adaptačního pobytu pro budoucí šesté ročníky. Preventistka seznámila žáky pátých ročníků s náplní adaptačního pobytu, motivovala je pro zapojení do tohoto pobytu.
Kladně lze zhodnotit účast na soutěži „O putovní pohár Městské policie Duchcov“, kde tříčlenné družstvo sedmé třídy získalo 1. místo a převzali putovní pohár.
Další akce v rámci prevence byla účast 8. a 9. tříd na SAFETY SHOW dne 27. 4. Jednalo se o dopravně bezpečnostní akci, kde si žáci mohli vyzkoušet speciální brýle, které simulovali užití drog, alkoholu, mohli si vyzkoušet trenažer jízdy na motocyklu. Součástí této akce pro 6ti členná družstva bylo vyplnění testu o znalosti dopravních předpisů.
V měsíci květnu proběhlo sociometrické šetření v 5. A v důsledku výskytu rizikového chování.
K řešení problémů týkajících se rizikového chování mají žáci na obou stupních škol k dispozici schránku důvěry. Schránka je pravidelně sledována. Školní parlament se pravidelně schází.
Kladně je hodnoceno propojování obou stupňů škol. Protože škola je umístěna do dvou od sebe vzdálenějších budov, je zapotřebí více oba stupně přibližovat. V březnu byly uskutečněny náslechové hodiny obou pátých tříd v 6. A. Žáci pátých ročníků se byli podívat na hodiny českého jazyka, tělesné výchovy a zeměpisu. K propojení obou stupňů škol došlo na závěr školního roku v akci „Rodinky“. I tato akce byla velmi kladně hodnocena.
Škola je zapojena do těchto projektů:
∎ Ovoce do škol
∎ Mléko do škol
∎ Adopce na dálku
∎ Adopce ZŠ j. Pešaty Policií ČR
∎ EU peníze školám
Pozitivně lze hodnotit monografii „Primární prevence rizikového chování ve školství“. Tato publikace je velmi zdařilou „kuchařkou“ pro řešení různých forem rizikového chování. Jsou zde velmi dobře zpracovány doporučené postupy a rady v modelových situacích pro oblasti sexuálního zneužívání, zneužívání návykových látek a extrémních projevů agrese. Dále doporučené postupy a rady v modelových situacích pro oblast záškoláctví, prevence šikanování. Publikace je vytištěna a je k dispozici u metodika prevence rizikového chování.

4. Cíl
Cílem letošního programu je vést žáky ke zdravému životnímu stylu (zdravá výživa, fyzická a psychická hygiena, hodnota zdraví, nemoc, léky – jejich pozitivní i negativní stránka). Cílem je osvojit si základní kompetence v oblasti zdravého životního stylu, prevenci a rozvoj dovedností, které by měly vést k odmítání všech forem rizikového chování, zvýšit odolnost dětí vůči náročnějším životním situacím, schopnost se s nimi vyrovnat, dosáhnout zlepšení vztahů v třídním kolektivu a celkově příznivého sociálního klimatu ve škole mezi žáky různých věkových kategorií. Pomocí různých aktivit jako jsou přednášky, besedy, exkurze, soutěže a další chceme dětem ukázat, jak drogy jsou nebezpečné a že násilí a šikana ublíží všem zúčastněným. Také se zaměříme na formy rizikového chování jako jsou například virtuální drogy, gambling, záškoláctví, kyberšikana, projevy rasismu, xenofobie, intolerance a antisemitismus.
I letos bude probíhat projekt Adopce Základní školy Jaroslava Pešaty Policií ČR. Už tradičně zapojujeme žáky do spolupráce s mladšími dětmi v rámci Dne se Světluškou, kde vystupují žáci druhého stupně v roli pomocníků při organizaci jednotlivých úkolů, které musí malé děti plnit.
Budeme ověřovat projekt Adopce prvních ročníků žáky devátých tříd. Cílem tohoto projektu je úzké propojení prvého a druhého stupně, pochopení generačních rozdílů, které by měly vést k toleranci, získat kamarády. Spolupráce by měla zasahovat i do předmětů českého jazyka – četba (Den s knihou), pomoc při projektových dnech, exkurzích a vycházkách, v programu jsou i pracovní dílny.
Důležitá je samozřejmě mimoškolní činnost, kterou se i v letošním roce hojně zabýváme, žáci jsou zapojováni do soutěží, olympiád, sportovních soutěží, účastní se exkurzí, výletů a přírodovědných vycházek.
Velmi dobře se osvědčila spolupráce s DDM Duchcov a se Scholou Humanitas. Tyto subjekty mají velmi dobře připraveny vzdělávací programy.
Využijeme nabídky Pedagogicko-psychologické poradny Ústeckého kraje. Tato poradna nabízí podpůrný program pro děti 2. stupně základní školy. Jedná se o setkávání dětí ve skupině. Jedná se o žáky, kteří se špatně zapojují do školního kolektivu, mají sníženou schopnost komunikace. Cílem je u těchto žáků rozvíjet sociální dovednosti, pracovat s emocemi, posilovat u žáků sebevědomí, přijatelně zvládat konflikty.

5. Analýza současného stavu
Mezi největší problémy v oblasti rizikového chování na naší škole patří:
- Rostoucí agresivita
- Projevy šikany a kyberšikany
- Vandalismus
- Kryté záškoláctví
- Sebepoškozování
- Kouření žáků, pití alkoholických nápojů
- Užívání návykových látek-kouření marihuany
Cíle programu lze shrnout do těchto bodů:
- Výchova ke zdravému životnímu stylu
- Rozvoj etického a právního vědomí
- Výchova k odpovědnosti za zdraví své ostatních
- Prevence šikany- práce s ohroženými jedinci (agresor-oběť)
- Vytváření eticky hodnotných postojů způsobů chování
- Snaha o změnu postoje u dětí, které již do kontaktu s drogou přišly
- Zvyšování odolnosti dětí vůči droze
- Sexuální výchova (viz příloha č. 2)
- Rozvoj schopnosti správné komunikace
- Zkvalitňování mezilidských vztahů
- Výchova k samostatnosti
- Snaha o kladné sebepojetí u dětí a rozvoj schopnosti mít sám sebe rád
- Upevňování přátelského vztahu mezi pedagogy a žáky
- Vhodné trávení volného času
- Metodická a informační pomoc pedagogům
- Navázání vztahu rodiče – pedagog – škola
- Další vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti prevence
- Snížení projevů vandalismu

6. Vlastní program
Za preventivní aktivity na škole zodpovídá koordinátorka prevence patologických jevů Mgr. Vlastimila Bártová, jmenovaná do této funkce ředitelkou školy Mgr. Veronikou Prchalovou. V rámci své činnosti se podílí na přípravě Dlouhodobého preventivního programu a jeho realizaci na škole. Spolupracuje s výchovnou poradkyní Mgr. Alenou Němcovou, třídními učiteli, ostatními pedagogy, protidrogovým koordinátorem Ústeckého kraje, okresním metodikem preventivních aktivit Bc. Leitermannovou, Pedagogicko-psychologickou poradnou v Teplicích, oddělením sociálně právní ochrany dítěte a oddělením sociální prevence Magistrátu Teplice, Policií ČR.
Metodik prevence sociálně patologických jevů
 Koordinuje přípravu Minimálního preventivního programu a jeho zavádění ve škole, podle jeho aktuálních potřeb a podmínek program inovuje, podílí se na jeho realizaci a vyhodnocuje jeho účinnost.
 Odborně a metodicky pomáhá především učitelům odpovídajících výchovně vzdělávacích předmětů, ve kterých je možné vhodnou formou zavádět do výuky etickou a právní výchovu, výchovu ke zdravému životnímu stylu aj. oblasti preventivní výchovy.
 Poskytuje učitelům a ostatním pracovníkům školy odborné informace z oblasti prevence, pravidelně je informuje o vhodných preventivních aktivitách pořádaných jinými odbornými zařízeními.
 Navrhuje vhodné odborné a metodické materiály aj. pomůcky pro realizaci Minimálního preventivního programu a navazujících preventivních aktivit školy.
 Sleduje ve spolupráci s dalšími pracovníky školy rizika vzniku a projevy sociálně patologických jevů a navrhuje cílová opatření k včasnému odhalování těchto rizik a k řešení vzniklých problémů, informuje pracovníky školy o způsobech řešení krizových situací v případech výskytu sociálně patologických jevů ve škole.
 Spolupracuje především s okresním metodikem preventivních aktivit, účastní se pravidelných porad organizovaných tímto pracovníkem a zajišťuje přenos zásadních informací z jejich obsahu.
 Spolupracuje na základě pověření ředitele školy se školskými a dalšími krizovými, poradenskými a preventivními zařízeními, se zařízeními realizujícími vzdělávání v prevenci a s institucemi zajišťujícími sociálně právní ochranu dětí a mládeže, zajišťuje informovanost žáků školy, jejich zákonných zástupců a pracovníků školy o činnosti těchto institucí a organizací.
Pravidelná účast školního metodika prevence a výchovného poradce na odborných seminářích, kurzech a jiných formách dalšího vzdělávání.

7. Vlastní aktivity ve školním roce 2012/2013
V rámci projektu Adopce Základní školy Jaroslava Pešaty Policií České republiky v Duchcově proběhnou ve všech ročnících přednášky, které se budou zaměřovat na kriminalitu mládeže, drogy, šikanu, sexuální zneužívání dětí atd. viz projekt „Adopce“. Tyto přednášky povedou zkušení policisté.
Velmi dobrá je spolupráce s DDM Duchcov, jejich nabídku jako v minulém školním roce využijeme.
Proběhne adaptační pobyt pro šestou třídu a škola v přírodě. Cílem těchto pobytů je upevňování přátelského vztahu mezi žáky navzájem, mezi pedagogy a žáky, vzájemné poznání mezi žáky, učiteli. Žáci se zde učí toleranci, respektu, navázání kladných vztahů.
V průběhu celého školního roku 2012/2013 budou na naší škole probíhat tyto projekty: Ovoce do škol, Adopce ZŠ J. Pešaty Policií ČR, Adopce na dálku.
Budeme pokračovat v projektu „Adopce prvních tříd devátými třídami“. Na programu v letošním školním roce je řada exkurzí, přírodovědných vycházek, projektové dny, sportovní dny, soutěže vědomostní nebo sportovní, třídní výlety.
Mimo jiné budou tento program naplňovat také jednotlivé vyučovací předměty, ve kterých sami vyučující povedou různé aktivity směřující k prevenci. Nejvíce se to týká prvouky, vlastivědy, občanské výchovy, českého jazyka, přírodopisu, chemie, tělesné výchovy, výchovy ke zdraví, výtvarné výchovy aj.
V letošním školním roce chceme žáky seznámit s prací nízkoprahových center, K – center a azylových domů a podobnými zařízeními.

8. Nabídka mimoškolní činnosti
1.stupeň - Country tance

9. Realizace programu v jednotlivých ročnících
Základními kompetencemi prevence v rámci podpory zdraví a zdravého životního stylu jsou:
- Zvyšování sociální kompetence – rozvíjení sociálních dovedností, které napomáhají efektivní orientaci v sociálních vztazích, odpovědnosti za chování a uvědomění si důsledků jednání
- Posilování komunikačních dovedností – zvyšování schopnosti řešit problémy, konflikty, adekvátní reakce na stres, neúspěch, kritiku
- Vytváření pozitivního sociálního klimatu – pocit důvěry, bez nadměrného tlaku na výkon, zařazení do skupiny, práce ve skupině vrstevníků, vytvoření atmosféry pohody a klidu, bez strachu a nejistoty
- Formování postojů ke společensky akceptovaným hodnotám – pěstování právního vědomí, mravních a morálních hodnot, humanistické postoje apod.

Klíčové vyučovací oblasti jsou:
- Oblast přírodovědná (např. biologie člověka, fyziologie, biologické účinky drog, chemické aspekty drog atd.)
- Oblast zdravého životního stylu (např. výchova ke zdraví, osobní a duševní hygiena, podmínky správné výživy, volný čas apod.)
- Oblast společenskovědní (proces socializace jedince, užší a širší společenské prostředí, jedinec ve vzájemné interakci se sociálním prostředí apod.)
- Oblast občanské výchovy (postavení rodiny ve společnosti, vedení domácnosti, správná výživa, zdravý vývoj a příprava na život, formy komunikace, zvyšování sociální kompetence dětí a mládeže, subjekty percipující v oblasti prevence drog atd.)
- Oblast sociálně právní (právní aspekty drog, práva dítěte, význam a cíle reklamy apod.)
- Oblast sociální patologie (postoj společnosti ke zneužívání drog, delikventní chování, kriminalita, xenofobie, šikanování, rasismus apod.)
Znalostní kompetence žáků:
1. – 2. ročník
- Žáci dokážou pojmenovat zdravotní rizika spojená s kouřením, pitím alkoholu, užíváním drog, zneužíváním léků
- Znají jednoduché způsoby odmítání návykových látek
- Znají hodnotu zdraví nevýhody špatného zdravotního stavu
- Mají vědomosti jak udržovat zdraví a o zdravém životním stylu
- Mají právní povědomí v oblasti sociálně patologických jevů

3. – 5. ročník
- Žáci mají povědomí o zdraví jako základní lidské hodnotě
- Znají činnosti, které jsou vhodné z hlediska zdraví zařadit do denního režimu, osvojují si zdravý životní styl
- Podrobně znají zdravotní a sociální rizika návykových látek a argumenty ve prospěch zdraví
- Znají zákony omezující kouření, požívání alkoholu a zákony týkající se užívání a šíření drog
- Umí komunikovat se službami poskytujícími poradenskou pomoc
- Umí pojmenovat základní mezilidské vztahy
- Umí rozpoznat projevy lidské nesnášenlivosti
- Ví na koho se obrátit v případě, že někdo ohrožuje nebo poškozuje jeho práva
- Mají vědomost o tom, že každé jednání, které ohrožuje práva druhých (šikana, násilí, zastrašování aj.), je protiprávní
- Znají základní způsoby odmítání návykových látek ve styku s vrstevníky

6. – 9. ročník
- Žáci znají význam harmonických mezilidských vztahů pro zdravý životní styl a
zdraví
- Respektují odlišné názory či zájmy lidí a odlišné způsoby jejich chování a myšlení, jsou tolerantní k menšinám
- Znají a uplatňují vhodné způsoby chování a komunikace v různých životních situacích
- Znají a uplatňují vhodné způsoby řešení neshod se spolužáky, spory řeší nenásilným způsobem
- Umí spolupracovat ve skupině a přebírat zodpovědnost za společné úkoly
- Znají významné dokumenty upravující lidská práva a sociálně právní ochranu dětí
- Znají činnost důležitých orgánů právní ochrany občanů
- Uvědomují si podstatu protiprávního jednání a právní odpovědnost za případné protiprávní činy
- Umí zhodnotit vhodné a nevhodné zdravotní návyky
- Umí vysvětlit své konkrétní postoje a chování z pohledu zdraví
- Ví, co je podstatou zdravého životního stylu a snaží se o jeho realizaci
- Znají pozitivní vliv aktivního pohybu, relaxace, duševní hygieny
- Ví, že zneužívání dítěte je trestné
- Umí diskutovat o rizicích zneužívání drog, orientují se v trestně právní problematice návykových látek
- Ví, kde hledat odbornou pomoc, v případě potřeby ji dovedou využít
- Bezpečně zvládají účelné modely chování krizových situacích (šikanování,týrání, sexuálního zneužívání apod.) a správně se rozhodují v situacích vlastního nebo cizího ohrožení
- Dokážou komunikovat se specializovanými službami (linky důvěry, krizová centra)
- Odmítají projevy brutality a násilí zprostředkované médii a umí o nich diskutovat

Metody a formy, jakými budou dílčí aktivity řešeny
1. - 5. ročník
- Společné stanovení a zažití pravidel soužití mezi žáky a učiteli
- Zvyšování zdravého sebevědomí žáků
- Zkoumání a uvědomování si vlastní osobnosti
- Vnímání individuálních odlišností dětí mezi sebou a přijímání těchto jevů
- Nácvik vzájemné úcty, sebeúcty důvěry
- Rozvoj schopnosti diskutovat, komunikovat, řešit problémy konflikty (například formou komunitního kruhu)
- Rozvoj schopnosti klást otázky, umění vyjádřit svůj názor, umění říci „ne“
- Navozování příznivého psychosociálního klimatu ve třídě
- Osvojování a upevňování základních návyků v rámci ZŽS – hygiena, životospráva, sdělení základních informací z oblasti prevence experimentování s alkoholem cigaretami
- Základy etické a právní výchovy
- Zaměření pozornosti na včasné odhalování specifických poruch učení nebo i jiných postižení
- Všestranný rozvoj osobnosti žáka
- Soustředěnost na včasné diagnostikování soc.-patologických problémů ve třídních kolektivech
- Důraz na spolupráci s rodiči
- Široká nabídka volnočasových aktivit
- Ekologická výchova
- Návštěvy filmových divadelních představení, koncertů, besed apod. Účast v soutěžích výtvarných, sportovních, zdravotnických, dopravních, účast na olympiádách atd. jako v předchozích letech

6. – 9. ročník
Přechod na druhý stupeň základní školy přináší řadu změn a z nich vyplývajících zátěžových situací – změna třídního učitele, střídání vyučujících v jednotlivých předmětech, odchod některých spolužáků (víceletá gymnázia) a příchod nových spolužáků, zvýšené nároky na objem strukturu učiva.

Obsah programu:
- Vzájemné poznávání účastníků
- Vytváření vztahu důvěry mezi žáky a učiteli a mezi žáky navzájem
- Stanovení pravidel soužití třídní komunity
- Formování skupiny, která je pro žáky bezpečným místem, která jim pomůže vyhnout se rizikovému společensky nežádoucímu chování – šikanování, užívání alkoholu a drog, vzniku různých typů závislostí apod.
- Začlenění nových žáků do komunity třídy
- Trénink obrany před manipulací, s uměním říci „ne“
- Trénink odpovědnosti za vlastní rozhodnutí
- Zvládání náročných fyzických duševních situací
- Umění vyrovnat se s neúspěchem
- Upevňování vztahů v komunitě vrstevníků
- Rozvoj schopností přijímat svobodná a odpovědná rozhodnutí
- Nácvik efektivní komunikace na základě vlastních prožitků
- Nácvik řešení zátěžových situací
- Zvýšení schopnosti odolávat nebezpečím, krizím, stresu, zátěžovým situacím (včetně odmítání alkoholu, drog, nikotinu, nevhodných způsobů chování)
- Přehled životních rizik
- Společenské vztahy (včetně mediální hygieny, vlivu reklamy apod.)
- Modelové, projektové situace poskytující návody k řešení problémů

Konkrétní aktivity podporující primární prevenci
- Výchova k odpovědnosti za zdraví své i ostatních – vytváření eticky hodnotných postojů a způsobů chování
- Akce zaměřené na zvyšování právního povědomí (využití nabídek různých druhů spolupráce s Policií ČR a městskou policií)
- Zaměření pozornosti na projekty prevence drogových závislostí, konzumace alkoholu, vandalismu, rasismu, násilí, komerčního sexuálního zneužívání apod.
- Na základě průzkumu zaměřeného nezneužívání návykových látek věnovat i nadále zvýšenou pozornost prevenci kouření
- Dovednost volby správné životosprávy – poruchy příjmu potravy – mentální anorexie a bulimie
- Přednášky, besedy pořady věnované sexuální výchově a prevenci AIDS
- Akce zaměřené na práci s národnostními menšinami směřující k potlačení rasismu xenofobie
- Zvyšování příznivého klimatu ve třídních kolektivech formou organizování výletů, exkurzí, ŠVP, lyžařského výcvikového kurzu atd.
- Organizování akcí směřujících k oživení klimatu ve škole a zábavnou formou zpříjemnění školního prostředí (projektové dny, sportovní akce)
- Široká nabídka volnočasových aktivit
- Účast literárních, výtvarných, sportovních a jiných soutěžích
- Ekologická výchova (zapojení do vyhlášených ekologických soutěžích, besedy, sběr papíru a PET lahví)
- Školní parlament –rozvíjí zodpovědnost žáků za širší společenství a vzájemné soužití, je prostorem pro zapojení žáků do organizace školy, pravidelná setkání umožňují kontinuální práci prevenci problémů ve třídách. Zástupci jednotlivých tříd se scházejí s pověřeným učitelem vést školní parlament a na schůzkách prezentují zájmy třídy, nové nápady, návrhy, ale i kritické připomínky, děti se tak učí formulovat svoje myšlenky, vyjadřovat svoje názory naslouchat druhým, diskutovat o problémech.

Aktivity zaměřené na rodiče a veřejnost
Bez spolupráce s rodiči bychom nemohli preventivní program naplňovat. Proto stále hledáme cesty, jak se rodičům přiblížit a umožnit jim co nejvíce se zapojit do dění školy.
- Seznámení rodičů s MPP v rámci třídních schůzek
- Nabídka konzultačních hodin třídních učitelů, výchovného poradce, školního metodika prevence
- Nabídka propagačních materiálů o drogách
- Seznámení rodičů s postupem školy v případě problémů žáků s drogami, s postupem při neomluvené absenci. Nad 11 hodin se svolává výchovná komise, nad 20 hodin se případ neomluvených hodin podstupuje na OSPOD
- Na schůzkách hovořit o nebezpečí drog zejména u starších žáků, kterým rodiče povolují účast na diskotékách
- Informovanost občanů prostřednictvím místního periodika a prostřednictvím internetových stránek www.zsjpesaty.cz o programu školy v oblasti prevence sociálně patologickýchjevů a zdravého životního stylu
- Informační nástěnky

Další aktivity školy
Tím rozumíme vše, co pro děti připravujeme nad rámec běžné výuky:
- Různé zážitkové kurzy, exkurze, výlety
- Škola přírodě
- Žákovský parlament
- Pravidelná spolupráce s PPP
- Spolupráce s Policií ČR, Městskou policií
- Adopce prvňáků žáky devátých ročníků

Žáci by po ukončení základní školy měli umět:
 Pojmenovat základní návykové látky
 Znát jejich účinky na lidský organizmus
 Orientovat se v problematice závislosti
 Znát základní právní normy
 Vědět, kde jsou kontaktní místa pro danou problematiku
 Posilovat sebevědomí
 Správně se rozhodovat, odmítat
 Zaujímat zdravé životní postoje
 Orientovat se v problematice sexuální výchovy
 Bránit se různým formám násilí, vědět, kde hledat pomoc
 Zvládat základní sociální dovednosti

10.Pro vyučující – kde hledat pomoc
- OSPOD Teplice – paní Kokošková, telefon 417 533 669
- PPP Teplice – Bc. Leitermannová, telefon 417 538 669, 602 552 976
- Policie ČR – Duchcov – Šmahelová, telefon 777 208 697
- Přestupková komise – Magistrát města Teplice, telefon 417 510 430
- Dětští lékaři
MUDr. Dagmar Wágnerová , telefon 417 834 909
MUDr. Jana Pešoutová, telefon 417 834 888
MUDr. Jana Králová, telfon 417 834 888
MUDr. Jiří Sláma, telefon 417 835 772

Odpovědnost školy
Škola či školské zařízení má jednoznačnou odpovědnost za děti a žáky. V souladu ustanovením § 29 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, jsou školy a školská zařízení povinny zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví dětí, žáků a studentů v průběhu všech vzdělávacích souvisejících aktivit, a současně vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku rizikového chování (sociálně patologických jevů). Z tohoto důvodu musí pedagogický pracovník šikanování mezi žáky předcházet, jeho projevy neprodleně řešit a každé jeho oběti poskytnout okamžitou pomoc.
Z hlediska trestního zákona může šikanování žáků naplňovat skutkovou podstatu trestných činů či provinění (dále jen trestných činů) vydírání (§235),omezování osobní svobody (§ 213), útisku (§ 237), ublížení na zdraví (§ 221-224),loupeže (§ 234),násilí proti skupině obyvatelů a proti jednotlivci (zvláště § 197 a),poškozování cizí věci (§ 257),znásilnění (§ 241),kuplířství(§ 204) apod.
Pedagogický pracovník, kterému bude znám případ šikanování a nepřijme v tomto ohledu žádné opatření, se vyskytuje riziku trestního postihu pro neoznámení, případně nepřekažení trestného činu (§ 168, 167 trestního zákona). V úvahu přicházejí i další trestné činy jako například nadržování (§ 166 tr. zákona) či schvalování trestného činu (§ 165 tr. zákona), v krajním případě podněcování (§ 164 tr. Zákona). Skutkovou podstatu účastenství na trestném činu (§ 10 tr. zákona)může jednání pedagogického pracovníka naplňovat v případě, že o chování žáků věděl a nezabránil spáchání trestného činu např. tím, že ponechal šikanovaného samotného mezi šikanujícími žáky apod.
Webové odkazy, kde lze hledat pomoc
www.odrogach.cz
www.drogy-info.cz
www.drogovaporadna.cz
www.prevcentrum.cz
www.sikana.org
www.minimalizacesikany.cz

-Zákony
- č.. 561/2004 Sb. (Školský zákon)
- č.. 159/2010 Sb. (o pedagogických pracovnících)
- č. 383/2005 Sb. (změna 106/2002) o výkonu ústavní výchovy ve školských zařízeních a o preventivní výchovné péči ve školských zařízeních)
- č. 379/2005 Sb. (o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem jinými návykovými látkami)

-Vyhlášky
- č. 48/2005 Sb. O základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky
- č. 72/2005 Sb. O poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních (soubor pedagogicko-organizačních informací č.j. 12295/2005-20)

-Metodické pokyny
- 14423/99 Metodický pokyn k výchově proti projevům rasismu, xenofobie intolerance
- 20 006/2007 – 51 Metodický pokyn k prevenci sociálně patologických jevů
- 24 246/2008 – 6 Metodický pokyn k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení
- 10194/2002 Metodický postup při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví
- 25 884/2003 Metodický pokyn spolupráce předškolních zařízení, škol a školských zařízení s Policií ČR při prevenci a při vyšetřování kriminality dětí mládeže kriminality na dětech a mládeži páchané

-Podklady školy
- Školní řád (Klasifikační řád)
- Minimální preventivní program
- Zápisy z jednání při řešení přestupku- třídní učitel, výchovný poradce, školní metodik prevence, ředitelka, lékař, pedagogická rada, Policie ČR

Přílohy:
Příloha č. 1: Program proti šikanování
Příloha č.2: Sexuální výchova z hlediska prevence
Příloha č. 3: Postupy řešení při podezření na požití návykové látky
Příloha č. 4: Kyberšikana
Příloha č. 5: Pravidla pro žáky k bezpečnějšímu užívání internetu


Kontakty:
Metodik prevence: Vlastimila Bártová, vbartova@seznam.cz; konzultační hodiny v úterý 12.45 – 13.30
Výchovný poradce: nemcova.zsjp@volny.cz; konzultační hodiny v úterý 12.45 – 13.30

Dne 1.9.2012 Mgr. Vlastimila Bártová
Preventista sociálně patologických jevů
Mgr. Veronika Prchalová
Ředitelka ZŠ Jaroslava Pešaty


jít zpět

Informace o škole

Základní škola Jaroslava Pešaty, Duchcov, J. Pešaty 1313, okres Teplice, Právní forma: samostatný právní subjekt - příspěvková organizace
Zřizovatel: MĚSTO DUCHCOV, IČO: 62787209, DIČ: cz 62787209, Bankovní spojení: 1063671359/0800
Datová schránka: tpjma9z, Telefon: 474559674, mail: pesatkazsjpesaty.cz, web: www.zsjpesaty.cz
Pověřenec GDPR: Ing. Jitka Lacinová, Telefon: 474559674, mail: jlacinovazsjpesaty.cz


Získání informací, podání žádostí, stížností nebo jiných podnětů, obdržení rozhodnutí je možné v kanceláři školy ústní, písemnou, nebo digitální formou - akceptujeme nosiče CD, DVD, USB disky, soubory ve formátech doc, pdf, jpg. Používané formuláře lze získat na webových stránkách nebo v kanceláři školy.

správa webu