ZŠ Jaroslava Pešaty, Duchcov

Prevence

12.11.12 Činnost metodika prevence 2012/2013

Děkuji všem rodičům a zákonným zástupcům za vyplnění a odevzdání dotazníků. Dotazníky jsem zpracovala a jejich vyhodnocení máte v odkazu PREVENCE. Na tomto odkazu máte uveden i MPP (minimální preventivní program) včetně příloh.
A co pro mě z dotazníků vyplynulo?
Zaprvé – měla bych rodiče seznámit s prací školního metodika prevence. Tuto práci bych shrnula do těchto bodů:


 1. Řešení rizikového chování ve třídách pokud selžou veškerá opatření třídního učitele, pomoc třídním učitelům s projevy rizikového chování.
 2. Účast na výchovných komisích, například když se řeší s rodiči neomluvená absence aj.
 3. Získávání peněz formou podávání žádostí o dotace. Zde bych připomněla dvě získané dotace na adaptační pobyty a jednu dotaci na velmi zajímavý projekt (pro I. stupeň s názvem „Nekuřátka“ a pro II. stupeň „Típni to!“).
 4. Účast na školeních a seminářích zaměřených na prevenci rizikového chování.
 5. Organizování adaptačních pobytů a seznamování rodičů a žáků s náplní a potřebností těchto pobytů.
 6. Usnadnit žákům z pátých ročníků přechod na druhý stupeň, seznámit je s novým třídním učitelem, usnadnit vzni
  k nového kolektivu.
 7. Kontrola schránky důvěry a řešení stížností, upozornění.
 8. Spolupráce s Policií ČR Duchcov a Městskou policií Duchcov. Organizování a náplň přednášek pro žáky.
 9. Zpracování MPP (Minimální preventivní program) na každý nový školní rok, zhodnocení rizikových projevů ve škole, plánování akcí na další školní rok.


Zadruhé – měla bych rodiče seznámit s MPP. Minimální preventivní program vychází z metodického pokynu MŠMT, č.j. 2006/2007-51 z 16.10.2007 a popisuje způsoby prevence sociopatologických jevů u našich žáků (konzumace drog, alkoholu, kouření, kriminalita, šikana, záškoláctví, rasismus, xenofobie, intolerance, antisemitismus). Celý MPP je na internetových stránkách naší školy.
Ke správnému plnění této funkce jsem absolvovala dvouleté specializační studium zakončené závěrečnou zkouškou.

Grafické zhodnocení dotazníků
Mgr. Vlastimila Bártová, metodik prevence

jít zpět

Informace o škole

Základní škola Jaroslava Pešaty, Duchcov, J. Pešaty 1313, okres Teplice, Právní forma: samostatný právní subjekt - příspěvková organizace
Zřizovatel: MĚSTO DUCHCOV, IČO: 62787209, DIČ: cz 62787209, Bankovní spojení: 1063671359/0800
Datová schránka: tpjma9z, Telefon: 474559674, mail: pesatkazsjpesaty.cz, web: www.zsjpesaty.cz
Pověřenec GDPR: Ing. Jitka Lacinová, Telefon: 474559674, mail: jlacinovazsjpesaty.cz


Získání informací, podání žádostí, stížností nebo jiných podnětů, obdržení rozhodnutí je možné v kanceláři školy ústní, písemnou, nebo digitální formou - akceptujeme nosiče CD, DVD, USB disky, soubory ve formátech doc, pdf, jpg. Používané formuláře lze získat na webových stránkách nebo v kanceláři školy.

správa webu