ZŠ Jaroslava Pešaty, Duchcov

Prevence

05.12.11 Sexuální výchova

Příloha č. 2
SEXUÁLNÍ VÝCHOVA Z HLEDISKA PREVENCE
Vybraná témata
Sexuální výchova z pohledu etiky
Protože je zdraví základním předpokladem pro aktivní a spokojený život a pro optimální pracovní výkonnost, stává se poznávání a praktické ovlivňování rozvoje a ochrany zdraví jednou z priorit vzdělávání ve školách.
Zcela neoddělitelnou složkou výchovy ke zdraví na všech stupních škol je i sexuální výchova, která je pojímána jako bio-psycho-sociální kategorie s etickým rozměrem.
V souladu s vývojovými předpoklady, poznávacími možnostmi a postupně získávanými zkušenostmi žáků z každodenního života směřuje výuka v této oblasti k tomu, aby si žáci osvojili a kultivovali odpovědné chování, rozhodování a komunikaci v situacích souvisejících s reprodukčním zdravím, partnerskými vztahy, rodinným životem a rodičovstvím, a aby jejich vstup do dospělosti byl provázen odpovědným přístupem ke zdraví a založení rodiny.
Sexuální výchova je svým obsahem velmi úzce propojena s etikou a toto propojení se realizuje především v osobnostním a sociálním rozvoji žáků při řešení témat, která tvoří obsah sexuální výchovy. Je při tom nutné:
•respektovat základní mravní vědomí a hodnoty, kterými je jedinec formován v rodinném prostředí
•respektovat etické hodnoty vyplývající z příslušnosti jedince k etnické skupině, náboženské skupině, regionu
•velmi úzce spolupracovat s rodinou
•poukazovat na hodnoty, které jsou celospolečenským konsenzem- důraz na lidskou důstojnost, nedotknutelnost svobody, rovnost, spravedlnost, solidaritu, lidská práva a upozorňovat na porušení a nerespektování těchto hodnot
•nezapomínat na to, že klíčový význam pro přijetí hodnot mají faktory sociální, z hlediska dítěte je určují především povaha soužití a způsoby komunikace v rodině, škole, vrstevnických skupinách
•umožnit žákům vyjadřovat se k daným tématům, vypovídat o světě, řešit témata interaktivním způsobem
•učit žáky obhajovat svůj názor, nerespektovat i názor druhého, není-li v rozporu s etickým hodnotovým systémem společnosti
Od školy se všeobecně očekává, že dokáže prostřednictvím výchovy a vzdělání ukazovat významy hodnotového horizontu natolik přesvědčivě, že se stanou trvalou, integrální součástí žákovy osobnosti.
Jde především o to, aby se žáci naučili normám a pravidlům společenského života, rozvinuli své rozumové, citové, volní a charakterové vlastnosti, aby chránili a byli zodpovědní za zdraví své, ale i ostatních, byli uzpůsobeni plnohodnotnému životu. I k tomu přispívá samozřejmě sexuální výchova.
V otázce etických hodnot jde především o zisk životní zkušenosti. Je nezbytné, aby učitelé dokázali nejen záměrně navozovat situace pro etické rozhodování a jednání žáků, ale také dostatečně reflektovali situace nahodilé, či situace, které bezprostředně nesouvisejí s vyučovacím procesem. Nestačí dbát na dodržování etických norem v rámci vyučování, ale trvat na nich při celém pobytu žáka ve škole.
Vědomí hodnot je u člověka provázeno jejich cítěním a prožíváním. Škola stojí v otázce etických hodnot před úkolem rozvíjet vyšší sociální city, sympatii, empatii, kultivovat jejich projevy- zprostředkovávat prožitek- tedy navozovat takové citové stavy, které umožní přijetí hodnot nejen rozumem, ale také citem a prožitkem.
Pro současnou školu je příznačná orientace na pozitivní prožívání a sebe prožívání, z něhož se rodí pozitivní vztah k sobě samému i k druhým. Je prokázáno, že člověk, který si váží sám sebe, je lépe disponován vztahovat se s úctou a pochopením k druhým lidem. Integrální součástí vzdělávacího kurikula škol se stávají metody osobnostně sociálního rozvoje- rozvoj osobnosti prostřednictvím procesů sociálního učení.
Etická výchova je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu ve škole, ale zároveň by měla být součástí života celé školy. Vzhledem k tomu, že sexuální výchova je nedílnou součástí výchovy ke zdraví na školách, je etika i její součástí.
Doporučená literatura
LABUSOVÁ, E. 2009. Sexuální výchova v čR. 2009 [online]. [cit. 2009-10-12]. Dostupné na internetu:
MATĚJčEK, Z. 2005. Výbor z díla. Praha: Karolinum, 2005. ISBN 80-246-1056-6 Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. 2007. [online]. Praha: VÚP, 2007. [cit. 2009-10-07]. Dostupné na internetu: UZEL. R. 2006. Sexuální výchova. Praha: Agama, 2006. ISBN 80-86991-69-5. Dostupné na internetu:
Úmluva o právech dítěte 104/1991 Sb. 1991. [online]. 1991. [cit. 2009-10-07]. Dostupné na internetu:
Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolní, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). 2004. [online]. 2004. [cit. 2009-10-20]. Dostupné na internetu: .
Zákon o rodině č. 94/1963 Sb. 1963. [online]. 1963. [cit. 2009/10/20]. Dostupné na internetu: .

Školní metodik prevence by měl:
 při koordinaci tvorby a kontrole realizace preventivního programu školy (minimálního preventivního programu) zohledňovat témata sexuální výchovy, a to v souladu s regionálními potřebami, potřebami školy a v souladu s učivem v jednotlivých ročnících,
 při koordinaci a participaci na realizaci aktivit školy a při metodickém vedení činnosti pedagogických pracovníků školy doporučovat aktivity z oblasti prevence sexuálního zneužívání, prevence rizikového sexuálního chování, prevence HIV/AIDS, prevence prostituce a prevence obchodu s lidmi,
 při koordinaci vzdělávání pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence rizikového chování doporučovat vhodné vzdělávací aktivity v oblasti sexuální výchovy, informovat pedagogické pracovníky o nejnovějších výsledcích průzkumů, o nových přístupech apod.,
 při koordinaci spolupracovat s orgány státní správy a samosprávy (např. Policií čR, zejména pracovníky Preventivně informační služby), které mají v kompetenci problematiku prevence rizikového chování a s dalšími odbornými pracovišti, popř. nestátními neziskovými organizacemi,
 spolupracovat s třídním učitelem a vyučujícími, kteří realizují témata sexuální výchovy, při zachycování varovných signálů spojených s podezřením na sexuální zneužívání a rizikové sexuální chování.
V této souvislosti apelujeme na nutnost komplexního přístupu k otázkám nebezpečí, které dětem hrozí při užívání internetu, zejména při komunikaci přes tzv. „sociální sítě“ jako např. Spolužáci.cz, Lidé.cz, Seznamka.cz, líbím se ti.cz, Facebook.com, Myspace.com, Hi5.com a komunikační aplikace Chat, Weblogy, ICQ nebo Skype. Žáci by měli být systematicky seznamováni s pravidly bezpečného užívání internetu. Podrobněji je tato problematika zpracována v materiálu MŠMT „Pravidla pro rodiče k bezpečnějšímu užívání internetu„ (č. j. 11 691/2004-24), v příručce a cenné informace lze čerpat na www.seznamsebezpecne.cz.
Standardní činnosti školního metodika prevence jsou dány vyhláškou č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních.
Vzhledem k mezipředmětovým přesahům témat sexuální výchovy a potřeby jejího komplexního pojetí je třeba, aby se škola při realizaci sexuální výchovy a s tím související informovaností a dalším vzděláváním pedagogických pracovníků v této oblasti zaměřila především na:
 učitele 1. stupně,
 vyučující rodinné výchovy,
 vyučující výchovy ke zdraví,
 vyučující přírodopisu,
 vyučující občanské výchovy (výchovy k občanství), osobnostní a sociální výchovy popř. etické výchovy,
 výchovné poradce,
 školní metodiky prevence,
 vyučující tělesné výchovy…

Sexuální výchova bude zařazena do výuky ostatních předmětů a činnosti školy.
Při výběru metod a forem práce vyučující uplatňuje 3 základní hlediska:
 hledisko biologické a psychologické (obecná zdravotní, biologická a psychologická stránka sexuální výchovy, respektování věkových zvláštností žáků),
 hledisko sociální a etické (vzory chování, které již děti získaly a jejich vztah k etickým normám společnosti),
 pedagogicko-didaktické a osobnostně zkušenostní hledisko (ve smyslu získávání vzorců chování v různých situacích běžného života a jejich ovlivňování pedagogickým působením).
Vedle klasických metod jako je např. výklad učitele a diskuse se žáky doporučujeme využívat např. také:
•interaktivní práci se žáky ve smyslu rozvoje komunikačních a sociálních dovedností, řešení modelových situací, hraní rolí, ve kterých si žáci osvojují pozitivní modely mezilidských vztahů, učí se rozpoznávat rizikové situace seznamují se s optimálními postupy řešení problémů v oblasti zdraví a mezilidských vztahů, prostřednictvím interaktivní práce se žáky má učitel možnost koordinovat projevy žáků, postupně odstraňovat slangové výrazy a vulgarismy apod.
•projektovou výuku (projektové dny, celoškolní nebo ročníkové projekty zaměřené na ochranu a podporu zdraví, mezilidské vztahy, multikulturní toleranci, prevenci projevů rizikového chování, negativní vliv médií, bezpečný internet apod.)
•vzdělávací programy (beseda s odborníkem, interaktivní práce externího lektora s kolektivem)
•návštěvy specializovaných zařízení jako součást komplexního plánu sexuální výchovy ve škole (návštěvy kojeneckých ústavů, speciálních mateřských škol, krizových center apod.)
•spolupráce s rodinou
•metodu samostatné práce i informacemi v oblasti sexuální výchovy lze využít v propojení s ostatními metodami, a to ve smyslu vyhledávání informací, řízené práce s odborným textem a zpětnou vazbou od učitele. Využití této metody je přínosné zvláš? v současné době, kdy vlivem rozvoje nových forem získávání informací (internet) dochází často negativnímu ovlivňování postojů žáků. Učitel při realizaci této metody může koordinovat informační zdroje, které žáci při vyhledávání informací užívají, vyvracet mýty a zkreslené informace a upozorňovat na rizika a možná nebezpečí.
•Při výběru výukového programu (či exkurze) realizovaného v rámci výuky a doplňkového výukového materiálu pro sexuální výchovu doporučujeme dodržovat tyto zásady:
•Zvážení potřebnosti a využitelnosti programu
•Dodržování zásad odbornosti, přiměřenosti a přijatelnosti školou, systematičnosti komplexnosti
•Výměnu zkušeností s vyučujícími na jiných školách v regionu
Při výběru jakéhokoliv výukového programu realizovaného osobou, která není zaměstnancem školy, upozorňujeme na odpovědnost školy za kvalitu vzdělávání a za dohled nad žáky (§ 164 školského zákona).
 Při realizaci sexuální výchovy doporučujeme inspirovat se tímto “Desaterem realizace sexuální výchovy“:
 Spolupráce školy s rodinou (informovanost rodičů)
 Systémovost a provázanost sexuální výchovy s celým výchovně vzdělávacím procesem ve škole (sexuální výchova je součástí celé koncepce ochrany a podpory zdraví ve škole)
 Vědeckost v sexuální výchově
 Princip důvěry žáků v učitele
 Koedukovanost v sexuální praxi
 Etický přístup
 Komplexnost a harmonie v sexuální výchově
 Osobnost učitele
 Přiměřenost v sexuální výchově
 Neodsuzující a citlivý postoj k sexualitě


Zpracovala: Mgr. Vlastimila Bártová, dne 31.9.2011
Metodik prevence
Zdroj: Výchova ke zdraví –příručka pro učitele,r.2009,Praha
Doporučení MŠMT k realizaci sexuální výchovy v základních školách, č.j.26 976/2009-22
jít zpět

Informace o škole

Základní škola Jaroslava Pešaty, Duchcov, J. Pešaty 1313, okres Teplice, Právní forma: samostatný právní subjekt - příspěvková organizace
Zřizovatel: MĚSTO DUCHCOV, IČO: 62787209, DIČ: cz 62787209, Bankovní spojení: 1063671359/0800
Datová schránka: tpjma9z, Telefon: 474559674, mail: pesatkazsjpesaty.cz, web: www.zsjpesaty.cz
Pověřenec GDPR: Ing. Jitka Lacinová, Telefon: 474559674, mail: jlacinovazsjpesaty.cz


Získání informací, podání žádostí, stížností nebo jiných podnětů, obdržení rozhodnutí je možné v kanceláři školy ústní, písemnou, nebo digitální formou - akceptujeme nosiče CD, DVD, USB disky, soubory ve formátech doc, pdf, jpg. Používané formuláře lze získat na webových stránkách nebo v kanceláři školy.

správa webu