ZŠ Jaroslava Pešaty, Duchcov

Prevence

05.12.11 Jak poznám, že moje dítě požívá alkohol nebo bere drogy?


Příloha č. 3

JAK POZNÁM, ŽE MOJE DÍTĚ ALKOHOL NEBO DROGY BERE
Změnila se osobnost Vašeho dítěte v poslední době v nějakém významném ohledu?
Má časté výkyvy nálad?
Straní se Vás? Je zlostný nebo depresivní?
Tráví hodně času ve svém pokoji sám?
Ztratil zájem o školu a o vyučování, případně další aktivity, např. sport?
Zhoršil se jeho prospěch?
Přestal trávit čas se starými kamarády? Přátelí se s dětmi, které se Vám nelíbí?
Nesvěřuje se a nemluví o tom, kam chodí a co dělá?
Máte pocit, že se Vám doma ztrácí peníze nebo věci (peníze potřebné na alkohol a drogy) nebo máte pocit, že má víc peněz, než byste očekávali (peníze získané z prodeje drog)?
Reaguje nepřiměřeně, když s ním mluvíte o alkoholu a o drogách nebo se snaží změnit téma?
Lže nebo podvádí?
Pozorujete fyzické příznaky užívání drog nebo alkoholu? Rozšířené nebo zúžené zornice? Nejasné vyjadřování a myšlení?
Ztratilo Vaše dítě zájem o koníčky? Ztratilo motivaci, nadšení a vitalitu?
Našli jste někdy důkazy užívání drog nebo alkoholu, prášky, lahve?
Zhoršil se vztah dítěte k členům rodiny?
Zdá se Vaše dítě být nemocné, unavené a protivné ráno, po možném užití drog předešlý den?
Přestalo se Vaše dítě o sebe starat, změnil se jeho styl oblečení?
Zdá se být méně soustředěný?

DOPORUčENÍ RODIč?M, JEJICHŽ DÍTĚ MÁ PROBLÉMY S NÁVYKOVÝMI LÁTKAMI
A. Co dělat
Jestliže je dítě pod vlivem drog a hrozí otrava, neváhejte zavolat lékaře.

Používání drog není trestné, a dítěti proto žádný soudní postih nehrozí. S dítětem pod vlivem drog nemá smysl se hádat. Vážný rozhovor odložte na pozdější dobu.
• Nespoléhejte na zázračné okamžité řešení, ale spíše na dlouhodobou výchovnou strategii. Jejím základem je nepodporovat a neusnadňovat pokračující braní drog, naopak odměňovat každou změnu k lepšímu a povzbuzovat k ní. To, že taková strategie nepřináší vždy okamžitý prospěch ještě neznamená, že je neúčinná. Může se totiž jednat o příliš velký problém, jehož řešení vyžaduje více času a spojenců.
• Získejte důvěru dítěte a naslouchejte mu. To je těžké, zvláš? když říká a hlavně dělá z hlediska rodičů nesmysly, a když hájí hodnoty pro rodiče nepřijatelné. Vyslechnout dítě ale ještě neznamená přistupovat na jeho stanovisko.
• Naučte se s dítětem o alkoholu a drogách mluvit. Bude-li dítě nějakou drogu
obhajovat, vyslechněte ho, ale opatřete si protiargumenty.
• Uvědomte si své možnosti. Dítě, které bere drogy nebo pije, bývá většinou nezralé a neschopné se o sebe postarat. Může tisíckrát pohrdat názory rodičů, ale většinou si nedokáže opatřit základní prostředky k životu. V tom je Vaše šance a síla.
Určitou základní péči jste sice povinni nezletilému dítěti poskytnout, ale mělo by cítit, že Vaše péče je jiná, když se chová rozumně a když ne. Cílem je, aby dítě pochopilo, že skutečná samostatnost předpokládá schopnost se o sebe postarat.
• Vytvořte zdravá rodinná pravidla. Dítě by mělo vědět, jaké předvídatelné
důsledky bude mít jeho jednání. Mělo by mu být jasné, že je výhodnější, když se bude chovat přijatelně.
• Jestliže dospívající není ochoten ke změně, měl by nést důsledky. To se
samozřejmě netýká situací, kdy je ohrožen život, např. při předávkování. (Teprve až vážné problémy, které drogy způsobí, jsou často důvodem k léčbě a změně).
• Předcházejte nudě. Musíte počítat s tím, že může být nutné trávit v prvním
období s dítětem mnohem více času. Měli byste mít přehled, kde je, co dělá, zamyslet se nad jeho denním programem a životním stylem.
• Pomozte mu se odpoutat od nevhodné společnosti. To má pro překonání
problému často podstatný význam. Jestliže Vám potomek tvrdí, že si s lidmi, se kterými dříve bral drogy, chce jenom pobýt nebo si povídat, bu? lže, nebo podceňuje nebezpečí.
Někdy je možné uvažovat i změně prostředí.
• Posilujte sebevědomí dítěte. Najděte a udržujte křehkou rovnováhu mezi kritickým postojem vůči chování dítěte ("nelíbí se nám, že bereš drogy") a respektem vůči jeho osobnosti a lásce k němu ("vážíme si tě jako člověka a záleží nám na tobě"). Je to těžké,
je to však nutné.
Stejně nutné je i oceňovat třeba drobné pokroky a změny k
lepšímu. Je také třeba vidět silné stránky dítěte, jeho možnosti a dobré záliby, které má možná z předchozí doby a na které se dá navázat.
• Spolupracujte s dalšími dospělými. Velmi důležitá je spolupráce v rodině. Rodiče by se měli ve výchově problémového dítěte dokázat domluvit. Jenom tak totiž nebude dítě uzavírat spojenectví s tím rodičem, který mu právě víc povolí. Důležitá je i spolupráce v rámci širší rodiny (babička), spolupráce s léčebnými zařízeními, školou, případně dalšími institucemi. často až vážně míněná hrozba ústavní výchovy, nebo hrozba ohlášení krádeže v domácnosti na policii mohou přimět dospívajícího přijmout léčbu.
• Osvědčuje se také, když rodiče dětí s těmito problémy spolu hovoří v rámci skupinové terapie nebo svépomocné organizace. Dokážou se navzájem pochopit a předávají si užitečné zkušenosti.
• Bu?te pro dítě pozitivním modelem. K tomu je nutné, abyste myslel i na své zdraví a svoji tělesnou a duševní kondici a abyste měl své kvalitní zájmy.
• Neváhejte vyhledat profesionální pomoc pro sebe, jestliže dítě odmítá. V
případě manželských nebo partnerských problémů se můžete např. obrátit na poradnu pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy. Pamatujte, že zvládáním problémů zvyšujete i šanci na ovlivnění dítěte.
• Přístup k dítěti, které má problémy s alkoholem nebo jinou drogou, shrnuje anglické slovo "tough love". V češtině to znamená "tvrdá láska". Myslí se tím dobrý vztah k dítěti, snaha mu pomoci, ale zároveň cílevědomost a pevnost.


B. čemu se vyhnout
Nepopírejte problém. Zbytečně by se tak ztrácel čas a rozvíjela se závislost na
návykové látce.
• Neskrývejte problém. Někdo se za takový problém stydí a tají ho. Aby se dokázal v situaci lépe orientovat a citově i rozumově ji zvládat, měl by si naopak o problému s někým důvěryhodným a kvalifikovaným pohovořit. Měl by také hledat spojence.
• Neobviňujte partnera. Na to, abyste si vyřizovali s druhým rodičem dítěte staré účty a navzájem se obviňovali, není naprosto vhodná doba. Minulost se změnit nedá, budoucnost naštěstí často ano.
• Nehledejte v dítěti zneužívajícím drogy spojence proti druhému rodiči.
• Nezanedbávejte sourozence dítěte zneužívajícího alkohol nebo jiné drogy.
Sourozenci problémového dítěte jsou více ohroženi, problémem v rodině trpí a Vaši péči a Váš zájem potřebují.
• Nezanedbávejte bezpečnost dalších lidí v domácnosti, zejména malých dětí.
člověk pod vlivem alkoholu nebo drog jim může být velmi nebezpečný, i když by jim za normálních okolností neublížil. Je také třeba myslet na to, aby se drogami, které dospívající domů přinesl, neotrávil další sourozenec.
• Nefinancujte zneužívání drog a neusnadňujte ho. S tím souvisí i to, aby rodina zabezpečila cenné předměty a nenechala se okrádat. Krádež nemusí uskutečnit samotné dítě, ale jeho "kamarádi", kterým dluží za drogy. Jestliže začalo dítě zneužívat pervitin nebo opiáty bývá otázkou času, kdy se začnou ztrácet peníz a cenné předměty. Nejde tu jen o majetek, ale také o okolnost, že ukradený majetek slouží špatné věci – totiž rozvoji závislosti. Argument, že by si dítě opatřilo prostředky jinak, např. prostitucí nebo krádežemi, neobstojí. Pokud bude závislost pokračovat, je pravděpodobné, že k tomu
dojde stejně.
• Nedejte se vydírat. Vyhrožování fetováním, útěkem, prostitucí nebo sebevraždou je častým a oblíbeným způsobem vydírání rodičů. Ano, všechna tato rizika u závislých na drogách existují. Tím, že rodiče pod jejich tlakem ustupují, ovšem riziko nesnižují, ale zvyšují.
• Nevyhrožujte něčím, co nemůžete nebo nechcete splnit.
• Vyhněte se fyzickému násilí. Fyzické násilí většinou nevede k cíli. často jen živí v dítěti pocit ukřivděnosti, vede k sabotování snah rodičů a k útěkům.
• Nejednejte chaoticky a impulzivně.
• Nevěřte tvrzení, že má dospívající drogy pod kontrolou, případně, že snižuje dávky a že drogu brzy vysadí. Bu?te připraveni na to, že dříve či později pravděpodobně přijde krize. Využijte ji a trvejte na změně životního stylu, případně na nějaké skutečně účinné formě léčby, jestliže není dospívající schopen zvládnout problém sám.
• Do nekonečna neustupujte. Požadavek, aby lidé, kteří berou drogy, do vašeho bytu nechodili, je rozumný.
• Nedělejte zbytečně "dusno". Parta a nevhodní přátelé by se tím stávali pro dítě ještě přitažlivější.
• Nezabouchněte dveře navždy. I když dítě odejde, je dobré být připraven mu
pomoci, pokud přijme určité podmínky.
• Neztrácejte naději. Vaším tichým spojencem je přirozený proces zrání. I hrozivý problém se mnohdy podaří úspěšně zvládnout.

Při selhání preventivních opatření školy
1. V případě podezření na zneužívání návykových látek:
o provést diskrétní šetření a pohovor se žákem
2. při důvodném podezření:
o okamžité kontaktování rodičů event. zákonných zástupců žáka
o při negativní a nespolupracující reakci rodiny uvědomit sociální odbor
3. Při průkazném zjištění zneužívání návykových látek ve škole nebo v
případě, že žák je prokazatelně ovlivněn drogou (i alkoholem) v době vyučování
ředitel školy nebo pracovník školy pověřený dle pokynu ministra:
kontaktuje zdravotnické zařízení a zároveň uvědomí rodiče, popř. zákonné zástupce
uvědomí ŠÚ
4. V případě dealerství nebo podezření na porušení § 217 trestního zákona
(ohrožení mravní výchovy dítěte) nebo zanedbání povinné péče:
uvědomí oddělení péče o dítě, odd. sociální prevence sociálního odboru OÚ
oznámí věc Policii čR

Dne 1.9.2011 Mgr. Vlastimila Bártová
metodik prevence

jít zpět

Informace o škole

Základní škola Jaroslava Pešaty, Duchcov, J. Pešaty 1313, okres Teplice, Právní forma: samostatný právní subjekt - příspěvková organizace
Zřizovatel: MĚSTO DUCHCOV, IČO: 62787209, DIČ: cz 62787209, Bankovní spojení: 1063671359/0800
Datová schránka: tpjma9z, Telefon: 474559674, mail: pesatkazsjpesaty.cz, web: www.zsjpesaty.cz
Pověřenec GDPR: Ing. Jitka Lacinová, Telefon: 474559674, mail: jlacinovazsjpesaty.cz


Získání informací, podání žádostí, stížností nebo jiných podnětů, obdržení rozhodnutí je možné v kanceláři školy ústní, písemnou, nebo digitální formou - akceptujeme nosiče CD, DVD, USB disky, soubory ve formátech doc, pdf, jpg. Používané formuláře lze získat na webových stránkách nebo v kanceláři školy.

správa webu