ZŠ Jaroslava Pešaty, Duchcov

Přípravná třída

1) Zřizování přípravné třídy

• přípravné třídy jsou zřizovány pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj, přednostně děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky
• o zařazování dětí do přípravné třídy základní školy rozhoduje ředitel školy na žádost zákonného zástupce dítěte (k dispozici ve vaší MŠ a na webových stránkách školy www.zsjpesaty.cz) a na základě písemného doporučení školského poradenského zařízení, které k žádosti přiloží zákonný zástupce
• minimální počet dětí v přípravné třídě je 10 (možnost výjimky), maximální je 15

2) Organizace přípravné třídy

• obsah vzdělávání v přípravné třídě vychází z rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání a je součástí školního vzdělávacího programu naší základní školy
• časový rozsah vzdělávání v přípravné třídě je určen počtem vyučovacích hodin stanovených rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání pro 1. ročník: 20 vyučovacích hodin rozdělených do kratších časových úseků se střídáním činností zpravidla v době od 8,00 do 11,40 hodin, rozvíjíme všechny složky výchovy (prohlubování návyků sebeobsluhy a hygieny, rozvoj sociálních a komunikačních dovedností, rozvíjení praktických dovedností a zručnosti dětí, rozvoj v oblasti hudební, výtvarné, tělesné a rozumové výchovy skládající se z jazykové a komunikativní oblasti, oblasti matematických představ a oblasti rozvoje poznání)
• ředitel školy může vyřadit dítě z přípravné třídy za podmínek daných v § 7, odst. 2 a 3 vyhlášky č. 48/2005 Sb.
• dětem zařazeným do přípravných tříd základních škol se bezplatně poskytují základní školní potřeby v hodnotě 200 Kč na žáka za jeden školní rok
• místnost přípravné třídy se nachází v přízemí budovy ve Smetanově ulici vedle vrátnice, což umožňuje dětem klidný příchod i odchod. Každé dítě má k dispozici svou šatní skříňku

3) Školské služby poskytované dětem přípravné třídy

• děti mohou navštěvovat školní družinu za stejných podmínek jako žáci základní školy, přihlášení do školní družiny je přednostním kritériem pro přijetí do přípravné třídy (viz kritéria pro přijetí), provoz školní družiny je zajištěn od 6 do 16 hodin
• děti se mohou stravovat ve školní jídelně za stejných podmínek jako žáci základní školy
• Rodiče pak hradí stravné ve školní jídelně a poplatek za školní družinu.

4) Financování činnosti přípravné třídy základní školy

• vzdělávání v přípravné třídě je zdarma

5) Podmínky pro přijetí

• děti s povoleným odkladem s místem trvalého pobytu v Duchcově a přihláškou do školní družiny
• děti s povoleným odkladem s místem trvalého pobytu mimo Duchcov a přihláškou do školní družiny
• ostatní děti s doporučením školského poradenského zařízení s místem trvalého pobytu v Duchcově

6) Přihlášky do přípravné třídy pro školní rok 2020/2021

1.4. - 15. 5. 2020 je možné doručit žádost o zařazení Vašeho dítěte do přípravné třídy pro školní rok 2020/2021 spolu s doporučením pedagogicko-psychologické poradny.

Příloha ke stažení: 2019-01-16-zadost_o_zarazeni_do_pripravne_tridy.docx

Informace o škole

Základní škola Jaroslava Pešaty, Duchcov, J. Pešaty 1313, okres Teplice, Právní forma: samostatný právní subjekt - příspěvková organizace
Zřizovatel: MĚSTO DUCHCOV, IČO: 62787209, DIČ: cz 62787209, Bankovní spojení: 1063671359/0800
Datová schránka: tpjma9z, Telefon: 474559674, mail: pesatkazsjpesaty.cz, web: www.zsjpesaty.cz
Pověřenec GDPR: Ing. Jitka Lacinová, Telefon: 474559674, mail: jlacinovazsjpesaty.cz


Získání informací, podání žádostí, stížností nebo jiných podnětů, obdržení rozhodnutí je možné v kanceláři školy ústní, písemnou, nebo digitální formou - akceptujeme nosiče CD, DVD, USB disky, soubory ve formátech doc, pdf, jpg. Používané formuláře lze získat na webových stránkách nebo v kanceláři školy.

správa webu