ZŠ Jaroslava Pešaty, Duchcov

Zápis prvňáčků

Zápis do prvních tříd pro školní rok 2020/2021

Proběhne ve středu 1. dubna 2020 v budově ve Smetanově ulici od 14 do 18 hodin.
Je možné si vyjednat náhradní termín - telefonicky 736 613 477, mailem mkratka@zsjpesaty.cz, nebo osobně u Mgr. Miroslavy Krátké, zástupkyně pro 1.stupeň.
Ráda na všechny vaše dotazy též odpoví paní ředitelka Veronika Prchalová,tel.733 373 087, vprchalova@zsjpesaty.cz, sídlící v kanceláři školy v ulici J. Pešaty (budova 2. stupně).

S sebou, prosím, k zápisu vezměte rodný list dítěte a svůj doklad totožnosti (musí být přítomen zákonný zástupce dítěte).

ŠKOLU SI VYBÍRÁ RODIČ

Vážení rodiče a milí předškoláčci,
obracíte se na nás s dotazy, zda můžete své dítě přihlásit na naši školu, přestože nejsme Vaší spádovou školou. Samozřejmě - můžete. Vy jste ti, kdo určují do jaké školy Vaše dcerka nebo syn nastoupí. Je to Vaše právo, které Vám zaručuje školský zákon.
"Žák plní povinnou školní docházku v základní škole zřízené obcí nebo svazkem obcí se sídlem ve školském obvodu (§ 178 odst 2 ŠZ), v němž má žák místo trvalého pobytu, pokud zákonný zástupce nezvolí pro žáka jinou než spádovou školu."
Srdečně Vás tedy zveme 1. dubna 2020 od 14 do 18 hodin na zápis do prvních tříd. A moc prosíme: užijte si ten den společně - je to vzpomínka na celý život!

Oba zákonní zástupci v den zápisu předloží svůj doklad totožnosti a rodný list dítěte (příp. další doklady nezbytné k ověření údajů pro evidenci žáka ve školní matrice).

Upozornění na změny v zápisech do prvních tříd

Poslední novela školského zákona mění zápisy do prvních tříd!

Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

Zákonný zástupce může v době zápisu písemně požádat o odklad povinné školní docházky, pokud svou žádost doloží doporučujícím posouzením příslušného poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Mgr. Veronika Prchalová

Pomůcky do 1.třídy

Pomůcky pro 1.třídu
pořizují zákonní zástupci žáka


• aktovka na záda
• vybavený penál (pastelky, tužky, perem píšeme až od prosince)
• přezůvky v sáčku
• prostírání na svačinu
• ručník s poutkem
• kapsář či kufřík (dle domluvy)
• papírové kapesníčky
• cvičební úbor (tričko, trenýrky, tepláky, tepláková bunda, ponožky, cvičební obuv) – vše v plátěném sáčku
• desky na písmena
• desky na číslice
• velká a malá fólie
• obaly na sešity a učebnice
• ořezávátko
• 2 ploché štětce (slabší a silnější)
• kelímek na vodu
• hadřík na utírání štětce
• igelitová plena (ubrus) na lavici
• zástěra, halena, košile s delším rukávem a poutkem na Vv
• vodovky
• modelína
• paleta na barvy

Školní zralost

Vážení rodiče,
dítě vstupující do prvního ročníku základní školy by mělo být pro školu zralé a připravené, aby bez velkých potíží a trápení zvládlo její nároky a zátěž. Posouzení školní zralosti může být někdy obtížné, v takových případech je vhodnější ponechat rozhodnutí na pedagogicko – psychologické poradně. Pro vaše děti bude vstup do první třídy úspěšný a snadnější, pokud budete vědět, jak má být připraveno. Věnujte proto, prosím, pozornost dalšímu textu a posuďte, zda můžete během následujících měsíců dítě v některých oblastech lépe připravit na jeho vstup do školy.


Optimální připravenost Nedostačující připravenost
Dítě rozumí mluvené řeči - pokynům a různým sdělením, vyjadřuje se srozumitelně ve větách a jednoduchých souvětích, komunikuje s dospělými, dokáže spontánně popisovat různé události, poznatky, nápady, klade otázky, umí vyprávět o rodičích, sourozencích, má přiměřeně širokou slovní zásobu. Dítě chápe sdělení učitele nebo spolužáků odlišně, než bylo myšleno, vyjadřuje se pomocí jednotlivých výrazů, jednoduchých vět, nevyjadřuje se spontánně, odpovídá stručně, neklade další otázky k doplnění svých znalostí, dítěti je špatně rozumět (výslovnost), slovní zásoba je omezená. Důsledek pro výuku: nepochopení výkladu učitele, učitel nerozumí odpovědím dítěte, překážka ve vztazích s druhými dětmi.
Orientuje se v okolí, zná svoji adresu, jména a povolání rodičů, svůj věk. Nezná základní údaje o sobě a o svém okolí.
Dítě začíná myslet logicky (na konkrétních předmětech a při konkrétních činnostech), svět chápe realisticky, dokáže pochopit, že z pozice někoho jiného se může situace jevit odlišně. Dítě zatím neuvažuje logicky – je závislé na svých přáních a okamžitých potřebách, na fantazii, důležitý je jeho vlastní pohled na věc.Důsledek pro výuku: nedostatečné pochopení učiva, zejména v Čj, M a v prvouce.
Dítě rozumí číselnému pojmu – např. spočítá pastelky (do 5ti), seřadí čísla od nejmenšího po největší, vyjmenuje řadu čísel, chápe pojmy hodně - málo, méně - více, má rozvinutou paměť pro čísla. Nedokáže počítat ani do pěti, nechápe pojem čísla, pořadí, množství.Důsledek pro výuku: dítě selhává zejména v matematice, nechápe učivo.
Dítě dokáže rozlišit zvukovou i zrakovou podobu slov, rozloží slovo na jednotlivá písmena, ví, na jaké písmeno začíná slovo, dokáže z jednotlivých písmen složit slovo, rozliší i velmi podobně znějící slova. Nedovede přesně rozlišovat zrakové či sluchové podněty, nedovede vnímat celek jako soubor částí, obvykle se soustředí na nejnápadnější detail.Důsledek pro výuku: selhává při výuce čtení a psaní.
Dítě je zralé v grafických projevech a tělesné obratnosti – je manuálně šikovné, dobře ovládá pohyby svého těla, umí zacházet s nůžkami, držení tužky je správné, tlak na tužku přiměřený, dokáže napodobit tvar tiskacího a psacího písma, umí popsat, co nakreslilo. Dítě je obecně výrazně neobratné, křečovité držení tužky, velký tlak na tužku, nedokáže napodobit tvar písmen a čísel, odmítá kreslení, vystřihování, v nakreslených tvarech nelze rozpoznat jednotlivé předměty.Důsledek pro výuku: selhává ve výuce psaní, kreslení, pracovní výchově, tělocviku.
Dítě je schopné soustředit se na práci, vydrží pracovat dostatečně dlouho, odolává rušivým podnětům, dokáže překonat únavu. Dítě se obtížně soustředí, snadno se nechá rozptýlit, často přerušuje práci, působí jako duchem nepřítomné.Důsledek pro výuku: nedává pozor, nepracuje, ruší ostatní.
Dítě bez obtíží navazuje kontakt s cizí osobou, je ochotné komunikovat a kooperovat s ostatními dětmi, ochotně se podřídí autoritě. Dítě se vyhýbá kontaktu s cizími osobami, je stydlivé, bázlivé, závislé na rodině.Důsledek pro výuku: nechce chodit do školy, straní se ostatních, nekomunikuje s učitelem.
Dítě přiměřeně ovládá své emocionální projevy, je schopné odložit splnění svých přání na později, započatou práci se snaží dokončit. Dítě obtížně kontroluje své emoce, často jedná impulzivně a bez zábran (např. při nezdaru rozhází všechny pastelky po zemi, bouchá pěstí do stolu apod.), při práci nemá výdrž, převládá zájem o hru.
Dítě je schopné pracovat ve skupině dětí na společném cíli a společně prováděném úkolu, ochotně se zapojuje do kolektivních her, dokáže ustoupit jinému dítěti. Dítě není ochotné komunikovat s druhými dětmi, stojí stranou, nenavazuje kontakty, nedokáže odložit uspokojení vlastních potřeb ve prospěch společného úkolu, při hře je agresivní, svárlivé.Důsledek pro výuku: konflikty s dětmi i učiteli, znesnadňuje práci ostatním.
Dítě je samostatné a soběstačné, umí se samo obléknout, najíst, pracuje samostatně – rozumí pokynům. Dítě je nesamostatné, závislé na pomoci rodičů, sourozence, pracuje jen v bezprostředním kontaktu a za pobízení dospělého, nedokáže se postarat o své věci. Důsledek pro výuku: nepracuje a neplní pokyny bez pomoci učitele, zapomíná nebo ztrácí pomůcky.
Dítě dodržuje pravidla chování, podřídí se pokynům dospělého, i když je to pro něj nepříjemné, chápe nutnost řádu a pravidel. Dítě je neposlušné, neumí se chovat, odmítá vyhovět pokynům.Důsledek pro výuku: konflikty s dětmi i učiteli.
Dítě má pozitivní postoj ke škole a učení, těší se do školy, rád si hraje na školu, má zájem o nové věci, klade hodně otázek. Dítě se o školu nezajímá, rádo si hraje, neprojevuje zájem o rozšiřování znalostí a vědění, neklade otázky.Důsledek pro výuku: učivo ho nebaví, nedává pozor, není motivováno k lepším výkonům.

Přestože se klade velký důraz na výběr dobře připravených a zralých dětí do první třídy, vstup do školy znamená pro většinu dětí značnou zátěž. Není proto divu, že velký počet dětí vykazuje po delší nebo kratší dobu (jen několik prvních týdnů školní docházky nebo až celý první rok) různě intenzivní a rozličně projevované známky nepřizpůsobení. V následující tabulce si můžete přečíst některé projevy této nepřizpůsobivosti, které může vysledovat paní učitelka ve škole nebo i vy doma – zejména při domácí přípravě. Pokud tyto projevy přetrvávají po několik měsíců, je vhodné vyhledat odbornou pomoc – školního psychologa, výchovného poradce, poradenského psychologa v pedagogicko – psychologické poradně.


Ve škole dítěDoma dítě
- nevydrží být soustředěné na vyučování - odmítá ráno vstávat, nechce jít do školy
- špatně se podřizuje kolektivnímu vedení - vrací se ze školy unavené
- stále si s něčím hraje- svádí s rodiči urputné boje o domácí přípravu
- nevydrží klidně sedět, otáčí se, mluví do výkladu učitelky- postoj dítěte k učení je lhostejný až negativní
- zaostává ve všech předmětech nebo v některém z nich- pozornost při domácí přípravě je rozptýlená a výkon špatný
- špatně navazuje kontakty s druhými dětmi a obtížně vstupuje do sociálních vztahů, což může negativně ovlivnit jeho postavení v kolektivu třídy- trpí ranním zvracením, bolestmi hlavy nebo břicha, pálením očí (pokud se neobjevují o víkendech a o prázdninách), zadrháváním či koktavostí

Domácí příprava prvňáčků by neměla trvat déle než půl hodiny, výjimečně hodinu, měla by se konat v době jejich dobré výkonnosti, po chvíli aktivního odpočinku (ale ne fyzicky vyčerpávajícího).

Příloha ke stažení: 2015-01-06-Skolni_zralost.docx

Informativní list k zápisu pro rodiče předškoláků, aneb „Na co byste se mohli zapomenout zeptat u zápisu“


 • Nácvik počátečního čtení na 1. stupni probíhá klasickou analyticko- syntetickou (slabikovací) metodou
 • Nácvik psaní vyučujeme formou tradičního písma, neuvažujeme o zavedení písma Comenia Script
 • V našem školním vzdělávacím programu „Brouček“ máme posílené zejména hodiny českého jazyka a matematiky
 • Vedeme v rámci výuky českého jazyka nápravu specifických poruch učení
 • Výuku cizího jazyka zahajujeme od 3. třídy. Nabízíme výuku anglického a německého jazyka plně kvalifikovanými učiteli. Domníváme se, že prvořadé je nejdříve zvládnutí základů mateřského jazyka, proto v 1. a 2. ročníku výuku cizího jazyka nezařazujeme.
 • Žáci 2. a 3. tříd pravidelně absolvují v rámci výuky tělesné výchovy dotovaný plavecký výcvik ve spolupráci s plaveckou školou
 • Nabízíme stravování ve vlastní školní jídelně (máme plnou kontrolu nad výběrem a skladbou jídel)
 • Po dobu celého školního roku nabízíme rodičům služby školní družiny v provozu od 6 do 16 hodin. Zcela nová budova ŠD se nachází v areálu u budovy školy 1. stupně
 • Pohybově nadané děti rozvíjíme v tanečním kroužku, který má na naší škole již několikaletou tradici
 • Hudebně nadané děti rozvíjíme v pěveckém sboru Smetánek
 • Pravidelně nejméně 1krát ročně organizujeme pro žáky pobyty ve školách v přírodě
 • Naší snahou je modernizace prostředí a vybavení školy, tak aby žákům bylo vytvářeno příjemné a podnětné zázemí
 • Nenašli jste odpovědi na své otázky?

  1. Projděte si naše webové stránky www.zsjpesaty.cz
  2. Telefonujte: 474 549 652 (pevná), 736 613 477 (mobil)

  Vaši pedagogové ZŠ J. Pešaty Duchcov

Informace o škole

Základní škola Jaroslava Pešaty, Duchcov, J. Pešaty 1313, okres Teplice, Právní forma: samostatný právní subjekt - příspěvková organizace
Zřizovatel: MĚSTO DUCHCOV, IČO: 62787209, DIČ: cz 62787209, Bankovní spojení: 1063671359/0800
Datová schránka: tpjma9z, Telefon: 474559674, mail: pesatkazsjpesaty.cz, web: www.zsjpesaty.cz
Pověřenec GDPR: Ing. Jitka Lacinová, Telefon: 474559674, mail: jlacinovazsjpesaty.cz


Získání informací, podání žádostí, stížností nebo jiných podnětů, obdržení rozhodnutí je možné v kanceláři školy ústní, písemnou, nebo digitální formou - akceptujeme nosiče CD, DVD, USB disky, soubory ve formátech doc, pdf, jpg. Používané formuláře lze získat na webových stránkách nebo v kanceláři školy.

správa webu