1. Péče o životní prostředí – ekologie

 • třídění odpadů, sběr PET lahví, sběr papíru
 • sběr kaštanů pro lesní zvěř
 • účast na soutěžích a olympiádách
 • účast učitelů na školeních
 • účast na exkurzích a vycházkách
 • vzhled a úprava tříd, chodeb, areál a okolí školy
 • uplatňování ekologických aspektů v jednotlivých předmětech
 • projektové dny
 • akce spojené s významnými dny v ekologické výchově a geografii
 • přednášky a besedy
 • zkvalitnění výuky – moderní technika,
 • interaktivní tabule, školení na interaktivní tabuli, výukové programy pro žáky
 • aktivity mimo školu
 • meteorologická stanice
 • výstavy v muzeích
 • výukové programy pro žáky
 • projekt Recyklohraní – třídění drob.
 • elektrozařízení a barerií
 • projekt Jaro ožívá
 • projekt Podívej se, tady žiji

2. Mezilidské vztahy – prevence sociálně patologických jevů, protidrogová politika

 • dobročinné akce
 • prevence šikany a agresivity mezi dětmi (schránka důvěry, nově i prostřednictvím internetových stránek školy, školní parlament)
 • Šance 2011 – přehlídka aktuálních vzdělávacích nabídek středních škol
 • exkurze a vycházky
 • besedy a přednášky
 • drogový preventista – asistent pro terénní kontakt Duchcov
 • projekt ADOPCE – dívka z Indie
 • projekt ADOPCE ZŠ J. Pešaty Policií čR
 • projekt ADOPCE prvních tříd devátými třídami
 • projektové dny
 • účast žáků na soutěžích a olympiádách
 • spolupráce s DDM
 • účast učitelů na školeních
 • naučné filmy a literatura
 • sociometrická šetření
 • zapojení žáků do podpůrného programu pro děti 2. stupně
 • ZŠ – PPP Teplice
 • spolupráce s PPP Teplice
 • spolupráce WHITE LIGHT – Kontaktní místo Teplice
 • vytvoření pracovní skupiny ve spolupráci s MÚ a Městskou policií Duchcov
 • spolupráce s Občanským sdružením Květina

3. Zdravý životní styl

 • besedy a přednášky
 • zdravá výživa, otužování, správný způsob větrání, důraz na osobní hygienu
 • sportovní soutěže
 • cvičení v přírodě
 • projekt Ovoce do škol
 • školní mléko


Zpracovala Mgr. Martina Hanzlíková

Služby bezplatné Zelené linky 800 195 342 Ekologického centra Most pro Krušnohoří (ECM)

Linka je v provozu v pracovní dny od 06:00 – 22:00 hod.

Na této lince se občané dozvědí aktuální stav čistoty ovzduší, případně zda je vyhlášena smogová sitace či nikoliv, jak se mají při vyhlášení smogové situace chovat, aby chránili své zdraví ( větrat či nevětrat, jak dlouho se zdržovat venku atd.) nebo jaký je trend koncentrace škodlivin v ovzduší. Dispečerky ECM občanům v klidu vše vysvětlí a občan se nemusí obávat, že ho hovor stojí peníze, neboť dotazy na Zelenou linku 800 195 342 jsou bezplatné.

Tuto bezplatnou službu využívají hlavně maminky s malými dětmi, starší občané, školky a školy a také sportovní trenéři.

Grafické výstupy z jednotlivých měřících stanic jsou k dispozici na webových stránkách Ekologického centra Most pro Krušnohoří www.ecmost.cz, v odkaze http://www.ecmost.cz/ovzdusi.php.

Na webových stránkách ECM naleznete i mnoho zajímavých článků a informací z oblasti jak životního prostředí, tak i osvětové činnosti ECM, ale také soutěží o pěkné ceny.

ECM nabízí i bezplatnou službu prostřednictvím elektronické pošty, kdy v případě překročení informativních či regulačních prahových hodnot ( dříve signálu upozornění a signálu regulace ); tj. vyhlášení smogové situace obdrží elektronickou zprávu. Stejně tak obdrží zprávu i při ukončení doby překročení prahových hodnot ( odvolání smogové situace).Stačí jen svůj požadavek napsat na adresu ecmost@vuhu.cz nebo zavolat na bezplatnou Zelenou linku.

Občané mohou vznášet dotazy i z hlediska dalších oblastí životního prostředí, např. nakládání s odpady, ochrany vody, lesů.
Občané mohou i přijít osobně do kanceláře – budova Výzkumného ústavu pro hnědé uhlí a.s. v Mostě, 1. patro, ulice tř. Budovatelů 2830/3, kde jim dispečerky v pracovní dny v době od 08:00 – 18:00 hod. rádi zodpoví jejich dotazy či přijmou stížnosti, např. na kácení stromů, černou skládku, znečištěníé vody, obtěžování zápachem či hlukem, sousedských vztahů.