Výchovný a kariérový poradce pro 1. stupeň

Mgr. Kamila Šimonová

e-mail ksimonova@zsjpesaty.cz

konzultační hodiny: úterý 12:45 – 13:30


Výchovný a kariérový poradce pro 2. stupeň

Mgr. Jana Hrubá

e-mail jhruba@zsjpesaty.cz

konzultační hodiny: čtvrtek 11:45-12.30 hod.


Speciální pedagog

Mgr. Lenka Kouřimská

e-mail lkourimska@zsjpesaty.cz

konzultační hodiny: I. stupeň – čt, pá 8:00 – 13:00, II. stupeň – po 8:00 – 14:00

 1. Volba povolání – plán činností
 • Zjišťování profesního zájmu žáků
 • Seznamování s možnostmi volby povolání
 • Zajišťování náborů a besed se zástupci středních škol
 • Informování o dnech otevřených dveří na středních školách
 • Organizování besed žáků s odborníky z praxe s se studenty středních škol
 • Zprostředkování exkurzí žáků na pracovištích
 • Zprostředkování návštěvy Úřadu práce
 • Pohovory výchovného poradce s rodiči v rámci třídních schůzek
 • Zajištění včasného a správného vyplnění přihlášek a zápisových lístků
 • Vyhodnocení přijímacího řízení na SŠ
 • Více informací pro žáky a jejich rodiče o nabídce středních škol a související informace důležité pro volbu vzdělávací a profesní dráhy najdete na www.infoabsolvent.cz

Poradna pro rodiče

Pravidelná konzultace s kariérovým poradcem o možnostech uplatnění a otázkách výběru střední školy – každý poslední čtvrtek v měsíci od 15.30 hod. v budově 2. st.

2. Výchovné poradenství – plán činností

 • Řešení kázeňských přestupků
 • Sledování uložených výchovných opatření a jejich účinnosti
 • Spolupráce se zákonnými zástupci žáků, třídními učiteli, vedením školy a ostatními pedagogickými pracovníky
 • Spolupráce s PPP Teplice, OSPO Teplice, Policií ČR a dalšími orgány
 • Pomoc nadaným žákům – umožnění zapojení do olympiád, vědomostních a sportovních soutěží
 • Pomoc žákům s odlišným mateřským jazykem, sledování jejich rozvoje v rámci výuky

3. Speciální pedagog – plán činností

 • Péče o děti s vývojovými poruchami
 • Sledování materiálů k dané problematice
 • Spolupráce PPP Teplice, SPC. zákonnými zástupci a pedagogickými pracovníky
 • Poskytování konzultací a odborného poradenství pedagogům a zákonným zástupcům
 • Spolupráce při vypracování individuálních vzdělávacích plánů pro integrované žáky
 • Aktualizace databáze integrovaných žáků, evidence kontrolních šetření, koordinace odborných posudků k integraci
 • Soustřeďování odborných zpráv o klientech PPP, SPC
 • Individuální pohovory s žáky a zákonnými zástupci žáků