Výchovný a kariérový poradce pro 1. stupeň

Mgr. Kamila Šimonová

e-mail ksimonova@zsjpesaty.cz

konzultační hodiny: čtvrtek 9:50 – 10:35


Výchovný a kariérový poradce pro 2. stupeň

Mgr. Jana Hrubá

e-mail jhruba@zsjpesaty.cz

konzultační hodiny: středa 10:55 – 11:40


Školní speciální pedagog

Mgr. Lenka Kouřimská

e-mail lkourimska@zsjpesaty.cz

tel. 739 402 710

konzultační hodiny: I. stupeň – út, čt, pá – dle domluvy
II. stupeň – po, st dle domluvy

1. Volba povolání – plán činností

 • Zjišťování profesního zájmu žáků
 • Seznamování s možnostmi volby povolání
 • Zajišťování náborů a besed se zástupci středních škol
 • Informování o dnech otevřených dveří na středních školách
 • Organizování besed žáků s odborníky z praxe s se studenty středních škol
 • Zprostředkování exkurzí žáků na pracovištích
 • Zprostředkování návštěvy Úřadu práce
 • Pohovory výchovného poradce s rodiči v rámci třídních schůzek
 • Zajištění včasného a správného vyplnění přihlášek a zápisových lístků
 • Vyhodnocení přijímacího řízení na SŠ
 • Více informací pro žáky a jejich rodiče o nabídce středních škol a související informace důležité pro volbu vzdělávací a profesní dráhy najdete na www.infoabsolvent.cz

Kariérové poradenství – akce, exkurze, nábory

Úřad práce Teplice IPS nabízí bezplatně pracovní a profesní počítačovou diagnostiku COMDI Modul A – diagnostika slouží jako vhodný nástroj při volbě studia na středních školách ( doporučí typy škol, oborů). Možnost objednání tel. u paní Stanislavy Hrdličkové tel. 950 167 364, nebo e-mail: stanislava.hrdlickova@uradprace.cz

Střední škola obchodu a služeb Teplice
Dny otevřených dveří: 22. a 29.11. 2023 od 9.00 do 17.00

Obory s maturitou:
Grafický design – talentové zkoušky leden 2024
Obchodník (prodavač) – na konci třetího ročníku žáci mohou získat výuční list a pokračují do čtvrtého ročníku, kde mohou získat maturitu.

Tříleté obory s výučním listem – kadeřník, prodavač, aranžér, šití oděvů
Kritéria přijímaní do oborů: https://www.ststeplice.cz/prijimaci-rizeni-2

HŠ, OA, SPŠ v Teplicích pořádá – Den otevřených dveří v budovách všech tří škol
6.12. 2023 – 8.00 – 17.00 hod
6.1. 2024 – 9.00 – 14.00 hod

30.10. Nábor AGS

V týdnu do 9.11. 2023 v hodinách VP proběhne nábor Schola Humanitas

Během listopadu předání Atlasu škol (vycházející žáci)

Do konce listopadu odevzdání přihlášek na střední školy s talentovou zkouškou

Podání přihlášek do oborů středního vzdělávání bez talentové zkoušky od 1. do 20. února 2024

Možnosti:

 1. Elektronickou formou s ověřením zákonného zástupce prostřednictvím Identity občana
 2. Listině s podporou elektronického systému
 3. Listinné-tiskopis

JPZ jsou stanoveny v řádném termínu na dny:

12. dubna 2024 – pátek

15. dubna 2024 – pondělí

Náhradní termín: 29. dubna a 30. dubna 2024

Školní část přijímacích zkoušek bude skládána v průběhu delšího období a to i před konáním JPZ.

13.11. 2023 od 16.00 třídní schůzky 9.r. – individuální konzultace pro rodiče vycházejících žáků

Poradna pro rodiče

Pravidelná konzultace s kariérovým poradcem o možnostech uplatnění a otázkách výběru střední školy – každé poslední úterý v měsíci od 15.30 hod. v budově 2. st.

2. Výchovné poradenství – plán činností

 • Řešení kázeňských přestupků
 • Sledování uložených výchovných opatření a jejich účinnosti
 • Spolupráce se zákonnými zástupci žáků, třídními učiteli, vedením školy a ostatními pedagogickými pracovníky
 • Spolupráce s PPP Teplice, OSPO Teplice, Policií ČR a dalšími orgány
 • Pomoc nadaným žákům – umožnění zapojení do olympiád, vědomostních a sportovních soutěží
 • Pomoc žákům s odlišným mateřským jazykem, sledování jejich rozvoje v rámci výuky

3. Speciální pedagog – plán činností

 • Péče o děti s vývojovými poruchami
 • Sledování materiálů k dané problematice
 • Spolupráce PPP Teplice, SPC. zákonnými zástupci a pedagogickými pracovníky
 • Poskytování konzultací a odborného poradenství pedagogům a zákonným zástupcům
 • Spolupráce při vypracování individuálních vzdělávacích plánů pro integrované žáky
 • Aktualizace databáze integrovaných žáků, evidence kontrolních šetření, koordinace odborných posudků k integraci
 • Soustřeďování odborných zpráv o klientech PPP, SPC
 • Individuální pohovory s žáky a zákonnými zástupci žáků