Aktuální informace k zápisu pro školní rok 2021/22

Vzhledem k epidemiologické situaci a mimořádným opatřením nechceme zdržovat společné setkání zbytečnou administrativou, tak vás moc prosíme: přijďte k zápisu připraveni. Jak na to?

Kritéria pro přijetí:

1) přijati budou všichni žáci ze spádové oblasti.

2) přijati budou i žáci mimo spádovou oblast – do naplnění kapacity tří tříd

3) kapacita je 90 žáků

 • Žádám o přijetí do první třídy:
  • Stáhnu si žádost o přijetí ve formátu PDF nebo Word
  • Vytisknu, vyplním, podepíšu, přinesu k Zápisu
 • Nemám možnost tisku:
  • buď stáhnu ve formátu Word, vyplním, pošlu na mail: pesatka@zsjpesaty.cz
  • nebo vyplním žádost o přijetí ELEKTRONICKY na stránce ZÁPISY ONLINE
  • My ji pro vás vytiskneme a podepíšete ji u nás v době zápisu.

Uvidíme se 7. nebo 8. dubna mezi 13. a 18. hodinou na Smetance (Smetanova ul. 7). S sebou přineste rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce. Můžete s sebou přivést předškoláčka – rádi vás uvidíme a slavnostně se s budoucím žáčkem přivítáme.

 • Nemohu se 7. nebo 8. dubna mezi 13. a 18. hodinou dostavit:
  • Nic se neděje, domluvíte si náhradní termín telefonicky:
   • 733 373 087 Veronika Prchalová, ředitelka školy
   • 736 613 477 Mirka Krátká, zástupkyně ŘŠ pro 1. stupeň
 • Žádám o ODKLAD plnění povinné školní docházky
  • stáhnu si žádost o odklad – vytisknu, vyplním, podepíšu
  • připojím DOPORUČENÍ pedagogicko psychologické poradny a DOPORUČENÍ dětského lékaře, příp. klinického logopeda
  • odnesu do kanceláře školy (ulice J. Pešaty, budova II. Stupně) do konce dubna 2021.
 • Žádám o ZAŘAZENÍ do přípravné třídy
  • stáhnu si žádost o zařazení– vytisknu, vyplním, podepíšu
  • připojím DOPORUČENÍ pedagogicko psychologické poradny
  • odnesu do kanceláře školy (ulice J. Pešaty, budova II. stupně) do konce května 2021.
 • Nevím si s něčím rady, nejsem si jistý/á – volám:
  • 733 373 087 Veronika Prchalová, ředitelka školy
  • 736 613 477 Mirka Krátká, zástupkyně ŘŠ pro 1. stupeň

Více o zápisech https://zsjpesaty.cz/o-skole/zapis-prvnacku/

Všechny školní dokumenty: https://zsjpesaty.cz/o-skole/dokumenty/

Školu si vybírá rodič

Vážení rodiče a milí předškoláčci,
obracíte se na nás s dotazy, zda můžete své dítě přihlásit na naši školu, přestože nejsme Vaší spádovou školou. Samozřejmě – můžete. Vy jste ti, kdo určují do jaké školy Vaše dcerka nebo syn nastoupí. Je to Vaše právo, které Vám zaručuje školský zákon.
„Žák plní povinnou školní docházku v základní škole zřízené obcí nebo svazkem obcí se sídlem ve školském obvodu (§ 178 odst 2 ŠZ), v němž má žák místo trvalého pobytu, pokud zákonný zástupce nezvolí pro žáka jinou než spádovou školu.“

Informace o vzdělávání na ZŠ J. Pešaty

 • Ve třídách 1.stupně se snažíme zajišťovat nižší počty žáků, které umožňují individuální přístup vyučujících ke všem žákům dle jejich potřeb a nadání.
 • Nácvik počátečního čtení probíhá klasickou analyticko- syntetickou (slabikovací) metodou.
 • Nácvik psaní vyučujeme formou tradičního písma.
 • V našem školním vzdělávacím programu „Brouček“ máme dlouhodobě posílené zejména hodiny českého jazyka a matematiky.
 • Výuku cizího jazyka zahajujeme od 3. třídy. Nabízíme výuku anglického a německého jazyka plně kvalifikovanými učiteli. Domníváme se, že prvořadé je nejdříve zvládnutí základů mateřského jazyka, proto v 1. a 2. ročníku výuku cizího jazyka nezařazujeme.
 • Naplňování podpůrných opatření během výuky u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami zajišťujeme působením asistentů pedagoga v daných třídách.
 • Žáci 2. a 3. tříd pravidelně absolvují v rámci výuky tělesné výchovy dotovaný plavecký výcvik ve spolupráci s plaveckou školou.
 • Pohybově nadané děti rozvíjíme v tanečním kroužku, který má na naší škole již několikaletou tradici.
 • Hudebně nadané děti rozvíjíme v pěveckém sboru Smetánek.
 • Žákům se zájmem o rozšíření přírodovědných znalostí a dovedností nabízíme kroužek Přírodovědy.
 • Vybraným žákům průběžně ve škole umožňujeme skupinové doučování.
 • Pravidelně nejméně 1krát ročně organizujeme pro žáky pobyty ve školách v přírodě.
 • Jako škola se zapojujeme do osvědčených projektů, výukových programů, veřejných aktivit a soutěží.
 • Za základě dobrých zkušeností provozujeme  pro předškolní děti přípravnou třídu v denním režimu od 8 do 11.40 hodin.
 • Nabízíme stravování ve vlastní školní jídelně (máme plnou kontrolu nad výběrem a skladbou jídel).
 • Po dobu celého školního roku nabízíme rodičům služby školní družiny pro předškoláky a žáky od 1.do 5. třídy. V provozu je od 6 do 16 hodin. Připravujeme pro děti aktivní trávení volného času, zúčastňujeme se různých soutěží.
 • Celoročně spolupracujeme zejména s místními subjekty tj. mateřské školy, DDM Sluníčko, Městská knihovna, Kulturní centrum.
 • Naší snahou je modernizace prostředí a vybavení školy, tak aby žákům bylo vytvářeno příjemné a podnětné zázemí.
 • Nenašli jste odpovědi na své otázky?
  1. Projděte si naše webové stránky www.zsjpesaty.cz
  2. Telefonujte: 474 549 652 (pevná), 736 613 477 (mobil)
   Vaši pedagogové ZŠ J. Pešaty Duchcov

Školní zralost

Vážení rodiče,
dítě vstupující do prvního ročníku základní školy by mělo být pro školu zralé a připravené, aby bez velkých potíží a trápení zvládlo její nároky a zátěž. Posouzení školní zralosti může být někdy obtížné, v takových případech je vhodnější ponechat rozhodnutí na pedagogicko – psychologické poradně. Pro vaše děti bude vstup do první třídy úspěšný a snadnější, pokud budete vědět, jak má být připraveno. Věnujte proto, prosím, pozornost dalšímu textu a posuďte, zda můžete během následujících měsíců dítě v některých oblastech lépe připravit na jeho vstup do školy.

Dokumenty ke stažení

Žádost o přijetí do první třídy – Word, Libre Office

Žádost o odklad – Word, Libre Office

Žádost o zařazení do přípravné třídy – Word, Libre Office

Žádost o odklad můžete podat v případě, že budete mít doporučení školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Žádost o zařazení do přípravné třídy je nutno doložit doporučením školského poradenského zařízení a vyřízeným odkladem povinné školní docházky.

Pomůcky pro 1. třídu


Pořizují zákonní zástupci žáka:
• aktovka na záda
• penál
• přezůvky v sáčku (raději látkovém)
• prostírání na svačinu
• kapsář či kufřík (domluvíte se s paní učitelkou v září)
• cvičební úbor (tričko, trenýrky, tepláky, tepláková bunda, ponožky, cvičební obuv) – vše v plátěném sáčku
• obaly na sešity a učebnice (počkejte až na září)
• ořezávátko
• kelímek na vodu
• hadřík na utírání štětce
• igelitová plena (ubrus) na lavici
• zástěra, halena, košile s delším rukávem a poutkem na Vv